Informácia o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Vo Finančnom spravodajcovi bolo uverejnené oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/014711/2019-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona o dani z príjmov.

Image19392

16/DzPaU/2019/I
Informácia o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/014711/2019-721

Vo Finančnom spravodajcovi bolo uverejnené oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/014711/2019-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti. Oznámenie je uverejnené pod poradovým číslom 14/2019 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií SR, a možno doň nazrieť na Ministerstve financií SR.

Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), Ministerstvo financií SR určilo za zdaňovacie obdobie 2019 nový vzor tlačiva:

„Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok)“.

Zmeny oproti tlačivu platnému za zdaňovacie obdobie roku 2018 sa týkajú najmä:

  • r. 04d - sumy nezdaniteľnej časti základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou, ktorá sa člení do dvoch riadkov, a to samostatne za daňovníka a samostatne za manželku (manžela) a deti,
  • aktualizácie číselných údajov na druhej strane tlačiva, v časti „Vysvetlivky“ a „Pomôcka na zdaňovacie obdobie roku 2019“.

„Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky (ďalej len „hlásenie“)“ MF/014711/2019-721.

Zmeny oproti hláseniu platnému za zdaňovacie obdobie roku 2018 sa týkajú najmä:

  • doplnenia dvoch nových riadkov na prvej strane tlačiva, kde sa uvedie počet zamestnancov, ktorým bol vyplatený príspevok na rekreáciu, oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP a úhrnná suma tohto príspevku,
  • úprav z dôvodu zavedenia sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP, a to

    - doplnenia nového r. 7, v I. časti hlásenia,
    - zmeny textu v riadkoch A až F, v III. časti hlásenia.

Na zdaňovacie obdobie roku 2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje vzor tlačiva:

„Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“)“, ktoré bolo uverejnené oznámením Ministerstvo financií SR MF/016579/2018-721 zo dňa 09.10.2018 na zdaňovacie obdobie roku 2019.

Vzory tlačív sú prílohou uvádzaného oznámenia a sú uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva financií SR www.finance.gov.sk.

Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
Október 2019

Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Finančné riaditeľstvo SR

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

28.10.2019