Informácie o účtoch pre neziskové organizácie

On-line publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín v účtovnom období 2021.

Image55699

Pripravili sme pre vás aktuálnu on-line príručku Informácie o účtoch pre neziskové organizácie pre rok 2021.

Neziskové účtovné jednotky postupujú pri účtovaní v sústave podvojného účtovníctva v súlade s opatrením Ministerstva financií SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74, opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74, opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74, opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015- 74, opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74, opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74 a opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/014816/2020-74 v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“).

Účtová trieda 0

Neziskové účtovné jednotky účtujú na účtoch účtovej triedy 0:

 1. dlhodobý nehmotný majetok,
 2. dlhodobý hmotný majetok,
 3. dlhodobý finančný majetok,
 4. obstaranie dlhodobého majetku,
 5. poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok,
 6. oprávky k dlhodobému majetku,
 7. opravné položky k dlhodobému majetku.

Účtová trieda 1

Zásoby sú obežným majetkom, ktorý je v relatívnom obehu, pretože prechádza procesom tvorby, obstarávania a jeho spotreby. Aby mohla účtovná jednotka plynulo fungovať, potrebuje k dispozícii určité množstvo zásob. Ich veľkosť je závislá od veľkosti účtovnej jednotky, druhu a rozsahu jej činnosti. Medzi základné druhy zásob zaraďujeme:

 • skladovaný materiál,
 • zásoby vlastnej výroby,
 • tovar.

Účtová trieda 2

Účtová skupina 21 – Peniaze

Účtová skupina 22 – Účty v bankách

Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Analytické účty sa vedú podľa účtovnou jednotkou otvorených účtov v banke. Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje na základe oznámenia banky o pohyboch na jednotlivých účtoch v banke.

Účtová skupina 23 – Bežné bankové úvery

Na účtoch účtovej skupiny 23 sa účtujú krátkodobé bankové úvery poskytnuté najdlhšie na dobu jedného roka, najmä preklenovacie úvery, ak sa neúčtovali v rámci bežného účtu, krátkodobé úvery poskytnuté na základe eskontovaných zmeniek, postúpených hypotekárnych záložných listov. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých účtovnou jednotkou otvorených účtov bankových úverov.

Účtová skupina 24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci

Na účty účtovej skupiny 24 sa účtujú záväzky z krátkodobých finančných výpomocí, ktoré poskytli účtovnej jednotke iné osoby ako banky. Ďalej sa v tejto účtovej skupine účtujú poskytnuté peňažné prostriedky na základe účtovnou jednotkou vystavených krátkodobých dlhopisov.

Účtová skupina 25 – Krátkodobý finančný majetok

Účtová skupina 26 – Prevody medzi finančnými účtami

Účtová skupina 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Na účte účtovej skupiny 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku sa účtujú opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku, o ktorom sa účtuje na účtoch účtovej skupiny 25.

Účtová trieda 3

Účtová skupina 31 – Pohľadávky

Účtová skupina 32 – Záväzky

Účtová skupina 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami

V účtovej skupine 33 sa účtujú pohľadávky a záväzky voči zamestnancom vrátane sociálneho poistenia a zdravotného poistenia; zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotnými poisťovňami, ktoré sa vzťahuje na účtovnú jednotku – zamestnávateľa a zamestnancov.

Účtová skupina 34 – Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie

Účtová skupina 35 – Pohľadávky z dôvodu združovania

Účtová skupina 36 – Záväzky voči združeniam a záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

Účtová skupina 37 – Iné pohľadávky a záväzky

Účtová skupina 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

V záujme zabezpečenia zásady aktuálnosti sa náklady a výnosy účtujú do účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, a to prostredníctvom účtov časového rozlíšenia. Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov na účtoch časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, výška a obdobie, ktorého sa týkajú. Účty časového rozlíšenia podliehajú dokladovej inventúre a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

Časovo sa nerozlišujú pokuty, penále, úroky z omeškania, manká a škody.

Neziskové účtovné jednotky nie sú povinné účtovať na účtoch časového rozlíšenia, ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov za služby a každoročne sa opakujúce plnenia, napríklad náklady na poplatky za telekomunikačné služby, poplatky za odpad, predplatné na nákup tlače a podobne.

Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

Účtová trieda 4

Účtová trieda 4 zahŕňa:

 • základné imanie – ktoré predstavuje vklady zakladateľov pri vzniku neziskových účtovných jednotiek, ktoré je potrebné v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi predpismi vložiť zakladateľmi do účtovnej jednotky;
 • fondy tvorené podľa osobitných predpisov, ktoré môžu tvoriť účtovné jednotky, ktorým to umožňuje ich hmotnoprávny predpis, vykonávajú verejnú zbierku alebo z výnosov, o ktorých sa účtovalo v účtovej triede 6, ak ide o výnosy zo zdanených príjmov alebo z príjmov, ktoré sa nezdaňujú;
 • fondy tvorené zo zisku, ktoré môžu tvoriť všetky účtovné jednotky, ak dosiahnu zisk;
 • výsledok hospodárenia – zisk alebo strata za bezprostredne predchádzajúce obdobie, nevyrovnaný výsledok hospodárenia minulých rokov;
 • rezervy, ktoré predstavujú dlhodobé záväzky, pri ktorých nie je známa presná suma a doba vyrovnania – úhrady;
 • dlhodobé bankové úvery;
 • dlhodobé záväzky – ide o záväzky, ktorých doba splatnosti je dlhšia ako 12 kalendárnych mesiacov.

Účtová trieda 5

Náklad predstavuje pre účtovnú jednotku zníženie ekonomických úžitkov v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť.

V súlade s účtovnými zásadami sa náklady účtujú nasledovne:

 1. zásadne do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia – akruálny princíp účtovania,
 2. opravy nákladov minulých účtovných období sa účtujú podľa významnosti: opravy významných chýb sa účtujú na účte 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov; opravy nevýznamných chýb sa účtujú na účtoch nákladov, ktorých sa oprava týka,
 3. náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia,
 4. náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich období, sa časovo rozlišujú prostredníctvom účtov časového rozlíšenia 381 – Náklady budúcich období a 383 – Výdavky budúcich období.

Náklady sa účtujú na príslušných účtoch nákladových druhov v zásade časovo rozlíšené, a to narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Na jednotlivé syntetické účty účtovej triedy 5 sa môžu účtovať aj náklady, ktoré nie sú priamo uvedené v opatrení, ale svojím charakterom zodpovedajú ekonomickej náplni týchto účtov.

Ak sú vo vyúčtovacích faktúrach za prijaté služby alebo v nákladoch účtovaných podľa iných dokladov zahrnuté tiež sumy, ktoré nepatria do nákladov účtovnej jednotky, napríklad súkromné telefonické hovory, prepravné, nájomné, elektrický prúd a podobne, postupuje sa v účtovnej jednotke takto:

 1. ak sa suma pohľadávky, ktorú má uhradiť zamestnanec alebo iná účtovná jednotka, zistí pred účtovaním príslušných vyúčtovacích faktúr, účtuje sa priamo na príslušné účty v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy,
 2. ak sa nezistia sumy pohľadávok podľa písmena a) pred účtovaním príslušných vyúčtovacích faktúr, účtujú sa na príslušnom účte v účtovej triede 5 – Náklady na činnosť. O dodatočne prijaté náhrady alebo o pohľadávku na účtoch v účtovej triede 3 sa následne znížia účtované náklady v účtovej triede 5 – Náklady na činnosť.

Účtová trieda 6

Výnos predstavuje pre účtovnú jednotku z hľadiska účtovníctva zvýšenie ekonomických úžitkov, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť.

Účtovné jednotky účtujú výnosy podľa týchto zásad:

 1. účtujú sa zásadne do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia,
 2. opravy nevýznamných chýb výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účtoch výnosov, ktorých sa týkajú,
 3. opravy významných chýb výnosov sa účtujú na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, tým táto oprava neovplyvní výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia,
 4. výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich období, sa časovo rozlišujú vo forme výnosov budúcich období a príjmov budúcich období. Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, výška a obdobie, ktorého sa týkajú.

Výnosy sa účtujú narastajúcim spôsobom od začiatku do konca účtovného obdobia. V prospech účtov účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti organizácie sa účtujú tržby z predaja vlastných výrobkov, služieb a tovaru, zmeny stavu vlastnej výroby, aktivácia majetku a služieb, tržby z predaja a prenájmu majetku, výnosy z cenných papierov, prijaté príspevky – finančné dary, dotácie a ostatné výnosy.

Zľavy a zrážky sú u dodávateľa súčasťou tržieb, čiže sa účtujú na ťarchu účtov výnosov. Za zľavy a zrážky sa považujú všetky položky bez ohľadu na to, či odberateľ mal vopred na zľavu nárok alebo či ide o zľavu dodatočne uznanú, napríklad pre zlú akosť.

Daň z pridanej hodnoty u platiteľa DPH vyznačená na vystavenej faktúre nie je súčasťou tržieb, ale účtuje sa priamo na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Podrobnejšie členenie výnosov prostredníctvom analytických účtov si v súlade s potrebami riadenia organizácia môže stanoviť sama. V analytickej evidencii k účtovej triede 6 – Výnosy z činnosti organizácie sa oddelene sledujú výnosy z činnosti, ktoré podliehajú dani z príjmov, sú oslobodené od DPH alebo nie. Ďalej sa výnosy členia podľa zdroja výnosov (napr. granty, darovacie zmluvy, dotačné zmluvy), podľa činností, ktoré vykonáva účtovná jednotka alebo podľa stredísk.

Na jednotlivé syntetické účty účtovej triedy 6 sa môžu účtovať ďalšie výnosy, ktoré svojou povahou zodpovedajú ekonomickej náplni týchto účtov. Stavy účtov v účtovej triede 6 sa pri uzavieraní účtovných kníh prevádzajú v prospech účtu 710 – Účet ziskov a strát.

Účtová trieda 7

Účty v tejto účtovej triede sa využívajú pri uzavieraní účtov na konci účtovného obdobia a otváraní účtov na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia.

Ak niektoré účty môžu mať aktívny alebo pasívny zostatok, otvárajú sa podľa svojho zostatku na príslušnú stranu účtu. Ak má účet aktívny zostatok, otvára sa na strane MD, ak má pasívny zostatok, otvára sa na strane Dal.

Účtová trieda 8

Vnútroorganizačné účty slúžia na účtovanie v rámci účtovnej jednotky, ak má pobočky alebo iné vnútroorganizačné útvary, ktoré však nie sú samostatnými právnickými osobami. Ak sa rozhodne účtovať v týchto vnútroorganizačných útvaroch osobitne na samostatne vytvorenom účtovnom okruhu, môže si na účely takéhoto účtovania vytvoriť v rámci týchto dvoch tried konkrétne účty. Názvy, ako aj čísla účtov si zadefinuje účtovná jednotka sama podľa vlastného rozhodnutia a potrieb. Následne je potrebné, aby vytvorené účty uviedla vo svojom účtovom rozvrhu.

Účtová trieda 9

Vnútroorganizačné účty slúžia na účtovanie v rámci účtovnej jednotky, ak má pobočky alebo iné vnútroorganizačné útvary, ktoré však nie sú samostatnými právnickými osobami. Ak sa rozhodne účtovať v týchto vnútroorganizačných útvaroch osobitne na samostatne vytvorenom účtovnom okruhu, môže si na účely takéhoto účtovania vytvoriť v rámci týchto dvoch tried konkrétne účty. Názvy, ako aj čísla účtov si zadefinuje účtovná jednotka sama podľa vlastného rozhodnutia a potrieb. Následne je potrebné, aby vytvorené účty uviedla vo svojom účtovom rozvrhu.

 

Celé účtovné súvzťažnosti na rok 2021 nájdete tu:

 

Účtovné súvzťažnosti 2021 si môžete objednať ako elektronickú publikáciu vo formáte A4 - word (.docx) » OBJEDNAŤ

Predplatitelia portálu vssr.sk majú online prístup v cene predplatného.

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Jana Vršková

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.