Informácie o účtoch pre rozpočtové a príspevkové organizácie 2019, 2020

Prinášame aktualizovanú on-line príručku Účtovné súvzťažnosti 2019, 2020 pre rozpočtové a príspevkové organizácie s prehľadom súvzťažného účtovania na syntetických účtoch, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých účtových tried a účtových skupín.

Image44496

On-line publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých účtových tried a účtových skupín.

Súvzťažnosti sú spracované na základe zmien, ktoré vyplynuli z opatrenia MF SR z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Zákon o účtovníctve prešiel jednou novelou – menil ho zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia.

Ako súčasť príručky ponúkame aj najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady v konkrétnych príkladoch

Veríme, že táto praktická online príručka na tento rok poslúži svojmu účelu a naplní očakávania svojich adresátov, teda osôb pracujúcich v oblasti účtovníctva. 

 

Celé účtovné súvzťažnosti na rok 2019, 2020: 

us       

Účtovné súvzťažnosti 2019 - informácie o účtoch pre rozpočtové a príspevkové organizácie 2019-2020

Účtovné súvzťažnosti si môžete objednať aj ako elektronickú publikáciu vo formáte MS Word.

 

Autor: Ing. Jana Hvojníková, Ing. Ladislav Zakhar, Ing. Anna Mináriková,

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Jana Hvojníková

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Ing. Ladislav Zakhar

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Ing. Anna Mináriková

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

30.09.2019