Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“.

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 1.10.2020 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v prípade otázok týkajúcich sa Investičnej pomoci Vám odporúčame obracať sa na príslušné Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré Vám v prvom kroku poskytnú informácie o podmienkach poskytovania investičnej pomoci, k príprave investičného zámeru a k žiadosti o poskytnutí investičnej pomoci.

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ (ďalej len „projekt“) sa realizuje prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v rámci Slovenskej republiky bez Bratislavského kraja ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) a podľa § 17 a § 25 ods. 4 zákona
č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike“).

V zmysle ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti sa za aktívne opatrenia na trhu práce považujú aj národné projekty, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) a realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie PSVR“) alebo úrad.

V zmysle § 25 ods. 4 zákona o sociálnej ekonomike Ústredie PSVR vypracúva a realizuje národné projekty v oblasti sociálnej ekonomiky. Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠR“).

Intervencia národného projektu je zameraná na podporu registrovaných sociálnych podnikov (ďalej len „RSP“) podľa zákona o sociálnej ekonomike v súlade s prínosom Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“), zameraným na predchádzanie nezamestnanosti prostredníctvom podpory podnikania a vytvárania podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky.

Hlavným cieľom projektu je podpora RSP formou poskytnutia nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) prostredníctvom Ústredia PSVR ako prijímateľa NP a poskytovateľa NFP užívateľom podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v synergii s návratnou pomocou formou finančného nástroja alebo inej formy návratného financovania (v súlade s ustanovením § 17 ods. 3 zákona o sociálnej ekonomike) s cieľom zlepšiť
prístup k zamestnaniu a posilniť zamestnanosť prostredníctvom podpory subjektov sociálnej ekonomiky vo väzbe na potreby trhu.

Národný projekt prispeje k napĺňaniu priorít ESF špecifikovaných v nariadení č. 1304/2013, najmä k podpore podnikania a zakladania podnikov vrátane inovatívnych mikropodnikov, malých a stredných podnikov. Projekt je realizovaný v rámci územia SR okrem BSK, s predpokladom podpory minimálne 61 registrovaných sociálnych podnikov.

OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA NÁRODNÉHO PROJEKTU

Cieľovými skupinami národného projektu

  • zamestnávateľ (registrovaný sociálny podnik podľa § 11 zákona o sociálnej ekonomike)
  • zamestnanec
  • uchádzač o zamestnanie
  • neaktívna osoba (nie je UoZ, ani zamestnanec)
    Cieľová skupina musí byť vždy z oprávneného územia realizácie národného projektu
ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE NÁRODNÉHO PROJEKTU
 
Činnosti  Začiatok
realizácie
Opatrenie 2 a 4
Ukončenie
realizácie
Opatrenie 1 a 3
Ukončenie
realizácie
Prijímanie žiadostí o poskytnutie
investičnej pomoci
10/2020 07/2021 01/2022
Podpisovanie dohôd o poskytnutí
investičnej pomoci 
11/2020  08/2021 02/2022
Úhrada finančných príspevkov
konečným užívateľom zo strany
úradu
12/2020 10/2023 10/2023
 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.