Kompetencie orgánov školskej samosprávy

Prečítajte si o prenose kompetencií z orgánov štátnej správy na územnú samosprávu v oblasti školstva, ale aj o zriadení orgánov školskej samosprávy, ktorými sú rada školy/rada školského zariadenia, obecná školská rada, územná školská rada.

Image58634

Legislatívnou úpravou – zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – došlo nielen k prenosu kompetencií z orgánov štátnej správy na územnú samosprávu v oblasti školstva, ale aj k zriadeniu nových orgánov školskej samosprávy, ktorými sú:

  • rada školy/rada školského zariadenia,
  • obecná školská rada,
  • územná školská rada.

Podľa § 24 cit. právneho predpisu ide o iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a parciálne záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Tieto orgány plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

Zodpovednosť za ustanovenie orgánov školskej samosprávy je na zriaďovateľovi školy, zriaďovateľovi školského zariadenia, obci a samosprávnom kraji.

Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky. Zriaďovateľ školy, zriaďovateľ školského zariadenia, obec alebo samosprávny kraj pred skončením funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy má povinnosť ustanoviť orgány školskej samosprávy na ďalšie funkčné obdobie najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy.

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje pôsobnosť orgánov školskej samosprávy len všeobecne.

Podrobnosti o zložení orgánov školskej samosprávy, o spôsobe ich ustanovenia, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorým je vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z.

V súlade s vyhláškou č. 291/2004 Z. z. činnosť orgánu školskej samosprávy by mala byť spravovaná štatútom, ktorý by mal byť schválený orgánom školskej samosprávy na najbližšom zasadnutí po jeho ustanovení.

V súlade s cit. vyhláškou činnosť orgánu školskej samosprávy by mala byť spravovaná štatútom, ktorý by mal byť schválený orgánom školskej samosprávy na najbližšom zasadnutí po jeho ustanovení.

Štatút by mal obsahovať najmä:

  • úlohy orgánu školskej samosprávy,
  • práva, povinnosti a zodpovednosť členov orgánu školskej samosprávy,
  • pravidlá volieb, spôsob doplňovania členov a rokovania orgánu školskej samosprávy,
  • vzťah orgánu školskej samosprávy k orgánom miestnej štátnej správy.

Rada školy/rada školského zariadenia

Rada školy/rada školského zariadenia je dôležitým orgánom verejnej kontroly, ktorý posudzuje a vyjadruje sa k návrhom na počty prijímaných žiakov a na počty tried, návrhom na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie, návrhom školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, návrhu rozpočtu a ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia. Rada školy/rada školského zariadenia sa vyjadruje aj k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach a správe o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia.

Rada školy sa zriaďuje pri základných a stredných školách. Rada školského zariadenia sa zriaďuje v predškolských zariadeniach, liečebno-výchovných sanatóriách, diagnostických centrách, reedukačných detských domovoch, reedukačných domovoch pre mládež, domovoch mládeže, centrách voľného času.

Rada školy sa zriaďuje aj v základnej škole a materskej škole, ktoré nie sú právnickými osobami, ak nie sú súčasťou inej školy. Pri spojenej škole sa ustanovuje len jedna rada školy. Jej zloženie zohľadní druhy a typy škôl, ktoré sú organizačnými zložkami spojenej školy.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:


VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Využívajte všetky funkcie a služby naplno!
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 204,00 € s DPH

 


Výhody predplateného prístupu:

 

Prístup k celému obsahu

Vždy aktuálny a spoľahlivý obsah, ktorý tvorí základ portálu - Zbierka zákonov, Komentáre k zákonom, Príklady z praxe, Odborné články, Rozhodnutia súdov a mnohé ďalšie..

 

Jednoduchá práca s obsahom

Stačí jedno hľadanie - vďaka vzájomnému prepojeniu informácií nájdete všetko čo súvisí s hľadaným pojmom okamžite na jednom mieste.

 

Informácie o zmenách

Sledujeme všetky legislatívne zmeny – aj tie pripravované. Informácie o najdôležitejších zmenách dostanete priamo do e-mailovej schránky.

 

Odpovede na vaše otázky

Potrebujete konzultovať svoj prípad? Chcete si overiť správnosť vášho postupu? Naši odborníci sú vám k dispozícií denne – telefonicky,  písomne aj online.

 

Vzdelávate sa s nami

U nás nájdete vždy aktuálne praktické VIDEOŠKOLENIA ktoré šetria váš čas – vzdelávate sa s našimi odborníkmi a nemusíte nikam cestovať.

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

 

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

06.10.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.