Komunitná nadácia Zdravé mesto

Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlásila novú výzvu prostredníctvom grantového programu Komunitná nadácia Zdravé mesto.

Prostredníctvom grantového programu Komunitná nadácia Zdravé mesto prispieva k budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie v svojom okolí , podpore dobrovoľníctva, spolupráce a vzájomnej pomoci v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

O poskytnutie grantu môže žiadať:

 • registrované organizácie - občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.
 • neformálna skupina občanov v počte minimálne troch členov nad 18 rokov, ktorí žijú alebo pôsobia v okresoch Banská Bystrica a Zvolen

Podmienky získania grantu

 • Projekt musí mať verejnoprospešný charakter v oblastiach:

1. podpora zdravia a zdravého životného štýlu,

2. zlepšovanie verejného prostredia (tvorba, obnova a úprava verejných priestorov, ochrana životného prostredia),

3. podpora mimoškolských vzdelávacích a voľnočasových aktivít,

4. budovanie medziľudských a susedských vzťahov, podpora aktívneho občianstva,

5. kultúra.

 • riadne vyplnený formulár žiadosti v elektronickej forme a požadované prílohy je potrebné zaslať do dátumu uzávierky 31.7.2019,
 • žiadosť o podporu projektu musí byť odkonzultovaná s pracovníčkami nadácie najneskôr do 30.07.2019 do 16:00,
 • najvyššia žiadaná suma môže byť do 700 €,
 • na udelenie grantu neexistuje právny nárok a proti rozhodnutiu správnej rady sa nemožno odvolať,
 • grant nie je možné udeliť žiadateľovi, ktorý má neukončený a zatiaľ nezúčtovaný projekt z predchádzajúcich kôl,
 • žiadateľ môže podať len jeden projekt,
 • Povinné prílohy k žiadosti o podporu projektu:
  • Potvrdenie o pridelení IČO (ak je žiadateľom organizácia)
  • Zakladacia listina/ štatút/ nadačná listina (ak je žiadateľom organizácia)
  • Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov členov skupiny (ak je žiadateľom Neformálna občianska skupina).

Hlavné kritériá hodnotenia projektov

 • obsah projektu je v súlade s podmienkami získania grantu, jasne opisuje potrebu, ktorú rieši a aká pozitívna zmena sa dosiahne zrealizovaním projektu
 • rozpočet projektu je realistický a v súlade s opísanými aktivitami projektu
 • miera zapojenia dobrovoľníkov
 • žiadateľ vie preukázať kapacitu úspešne zrealizovať projekt

Termíny:

Vyhlásenie grantového kola: 17. jún 2019

Konzultácie: do 30.júla 2019 do 16:00

Uzávierka príjmania žiadostí: 31. júl 2019

Zverejnenie výsledkov: 3.september 2019 na web stránke www.knzm.sk a na mailové adresy žiadateľov

Doba realizácie projektov: september 2019 – august 2020

Proces schvaľovania grantov

 • pracovníčky nadácie posudzujú formálnu stránku žiadostí
 • grantový poradný výbor posudzuje obsahovú stránku predložených projektov
 • konečné rozhodnutie o udelení grantov robí správna rada KNZM

Po schválení

 • žiadateľ podpíše zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov - účel použitia finančných prostriedkov. Termíny v zmluve sú záväzné.
 • na základe zmluvy predloží žiadateľ správu o realizácii projektu s povinnými prílohami podľa pokynov v zmluve

Nadácia neposkytuje granty

 • politickým stranám, jednotlivcom a podnikateľským subjektom
 • na investičné náklady
 • na stáže, študijné pobyty, výlety, štipendiá
 • na mzdové a prevádzkové náklady
 • na stranícke a náboženské účely

Konzultácie si môžete dohodnúť telefonicky na 048/ 4156059, mailom knzm@knzm.sk alebo osobne v sídle KNZM , Komenského 21, Banská Bystrica

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Komunitná nadácia Zdravé mesto

Poslaním Komunitnej nadácie Zdravé mesto je posilňovanie sociálneho kapitálu, zvyšovanie kvality života v regióne Banská Bystrica, Sliač, Zvolen, oživenie a rozvoj miestneho darcovstva a filantropie.