Koniec roka prináša pre školstvo ďalšie zmeny

Zmeny realizované novelou školského zákona nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2019, 1. januára 2020 a 1. júla 2020.

Image45673

Príspevok upozorňuje na novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na novely ďalších „školských“ zákonov (ďalej len „novela“), ktoré prijala NR SR zákonom č. 381/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa dôvodovej správy cieľom novely je upraviť a doplniť systém podpory výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia. V príspevku sa zmenám, ktoré prináša táto novela, budeme venovať v širšom kontexte. Zmeny realizované novelou nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2019, 1. januára 2020 a 1. júla 2020.

 

OBSAH:

  1. Novela školského zákona – výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

  2. Novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

  3. Novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení

  4. Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Novela školského zákona – výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Dieťa a žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia sa považuje za osobu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a z uvedeného dôvodu sa výchove a vzdelávaniu týchto detí venuje náležitá pozornosť.

V prípade detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ide o osoby so špeciálnymi potrebami, a preto sa výchova a vzdelávanie týchto detí v školách uskutočňuje podľa individuálnych podmienok, ktorými sú:

  • úprava organizácie výchovy a vzdelávania,
  • úprava prostredia, v ktorom sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje alebo
  • uplatnenie špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania.

Podľa § 107 školského zákona deti alebo žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sa zaraďujú do tried materskej školy, základnej školy alebo strednej školy spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi, s výnimkou žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sú zaradení do špecializovanej triedy, a žiakov, ktorí sú zaradení do nultého ročníka základnej školy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu (táto výnimka platí len do 31. 12. 2020). Je neprípustné, aby sa dieťa alebo žiak, ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne len z jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, prijímal do špeciálnej školy alebo do špeciálnej triedy materskej školy, základnej školy alebo strednej školy.

Novelou sa do § 107 školského zákona doplnil nový odsek 3, na základe ktorého bude v základnej škole pôsobiť na každých 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia jeden asistent učiteľa alebo jeden sociálny pedagóg.

Ide o ďalšie z opatrení, ktoré by malo riešiť problémy žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (najmä problémy školskej neúspešnosti, ako aj nedosahovania školskej spôsobilosti týchto detí a žiakov). Zavedením tohto opatrenia sa zvýši počet asistentov učiteľa a sociálnych pedagógov na školách, čo bude mať určite priaznivý vplyv na výchovu a vzdelávanie týchto žiakov.

Táto zmena nadobúda účinnosť od 1. januára 2020.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie:

Koniec roka prináša pre školstvo ďalšie zmeny

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

31.12.2019