Kontrola v štátnej správe po poslednej novelizácii

Príspevok bližšie rozoberá formálnu správnosť poverení po poslednej novelizácii zákona o kontrole v štátnej správe a tiež povinnosti pri samotnej kontrole v sektore štátnej správy.

Image5054

OBSAH:

Vnútorná kontrola, v rozsahu svojej pôsobnosti, zameriava kontrolnú činnosť na vecnú a formálnu správnosť, na účelnosť a efektívnosť plnenia úloh subjektu štátnej správy, pričom príspevok bližšie rozoberá práve novelizované ustanovenie normatívneho právneho aktu – zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej v príspevku len zákon o kontrole v štátnej správe). Posledná novelizácia zákona o kontrole v štátnej správe bola realizovaná zákonom č. 373/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, a to s účinnosťou od 1.1.2020. Bližšie je rozoberaná formálna správnosť poverení po poslednej novelizácii a tiež povinnosti pri samotnej kontrole v sektore štátnej správy.

Novelizovaná povinnosť – formálne náležitosti poverenia štatutára

Samotná kontrola sa vykonáva vždy na základe poverenia štatutára a obsahuje najmä (pozn. autora: upravené po poslednej novelizácii zákona o kontrole v štátnej správe):

  1. označenie orgánu kontroly,
  2. označenie kontrolovaného subjektu,
  3. mená a priezviská pracovníkov kontroly poverených vykonaním kontroly,
  4. predmet kontroly,
  5. kontrolované obdobie,
  6. dátum začatia kontroly,
  7. podpis vedúceho orgánu kontroly.

Kontrolovaný subjekt (pozn. autora: v prípade finančnej kontroly je takýto subjekt nazývaný ako povinná osoba) je úrad v sektore štátnej správy, jeho vnútorný organizačný útvar (oddelenie, sekcia, odbor alebo úsek), ak sa u nich vykonáva vnútorná kontrola. Vedúci kontrolovaného subjektu je priamy nadriadený vnútorného organizačného útvaru. Priamym nadriadeným zodpovedného zamestnanca sa rozumie spravidla riaditeľ toho odboru či sekcie alebo iný úsek, do ktorého je zodpovedný poverený zamestnanec organizačne začlenený. Povereným zamestnancom je zamestnanec alebo vedúci zamestnanec, ktorý je v príkaze (teda v poverení) štatutára uvedený ako zodpovedný za realizáciu kontrolnej úlohy. Zodpovedným zamestnancom je zamestnanec, ktorý je priamo zodpovedný za výkon činnosti a vedenie dokumentácie spojenej s touto činnosťou, ktorá je predmetom kontroly. Dokladovými písomnosťami sa rozumejú písomnosti vyhotovované povereným zamestnancom pri výkone kontroly, ktoré sa po skončení kontroly evidujú a ukladajú predpísaným spôsobom.

Novelizované ustanovenie – dodatok k povereniu štatutára

Ak počas výkonu kontroly nastanú skutočnosti, v dôsledku ktorých je potrebné zmeniť alebo doplniť písomné poverenie na vykonanie kontroly, vypracuje sa k písomnému povereniu na vykonanie kontroly dodatok, ktorý podpisuje vedúci orgánu kontroly. Dodatok k písomnému povereniu na vykonanie kontroly tvorí neoddeliteľnú súčasť písomného poverenia na vykonanie kontroly.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Image41451.jpg

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

Dátum publikácie

14.10.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.