Kultúra znevýhodnených skupín

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvu o dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel, ktoré pomenúvajú účel podľa prvej vety, poskytujú v programe Kultúra znevýhodnených skupín. 

Výzva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 ods. 2 zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“).

zverejňuje v rámci účelu podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, a to aj na kultúrne aktivity týchto osôb a skupín zahŕňajúcich podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenia sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzikultúrneho dialógu. Podpora slúži okrem podpory živej kultúry aj na podporu vydávania periodickej tlače, ktorá prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí v oblasti kultúrnej aktivity a prináša informácie o živote a kultúre osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, a vydávanie neperiodickej tlače v oblasti pôvodnej, krásnej, odbornej a prekladovej literatúry, vydávanie elektronických nosičov a publikovanie webových sídiel rozvíjajúcich kultúrnu aktivitu OZP alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Program tiež slúži na  podporu neformálneho vzdelávania, výskumných projektov a mobility v predmetnej oblasti.

Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím – s telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, vrátane osôb s psychickými ochoreniami a ochrany duševného zdravia, seniorov (aktívne starnutie, medzigeneračná solidarita), detí a mládeže ohrozených chudobou asociálnym vylúčením (napr. žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách, klienti centier pre deti a rodiny, diagnostických centier, liečebno-výchovných sanatórií). Program slúži na podporu kultúrnych aktivít zameraných na posilnenie rodinnej súdržnosti (napr. mnohodetné rodiny, rodiny s jedným rodičom apod.), kultúrnej integrácie migrantov, kultúry osôb (dospelých) ohrozených chudobou asociálnym vylúčením (napr. klienti centier pre deti a rodiny s resocializačným programom, odchovanci detských domovov (dnes centier pre deti a rodiny), ľudí vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia slobody, apod.), osôb bez práce (dlhodobo nezamestnaní), osôb bez domova apod. prevenciu a elimináciu domáceho násilia, na podporu rodovej rovnosti (podpora rovnosti príležitostí žien a mužov), prevenciu a elimináciu všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, prevenciu obchodovania s ľuďmi, výchovy k tolerancii a rozvoj medzikultúrneho dialógu (predchádzanie predsudkov a stereotypov, posilňovanie vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami a majoritou a vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami obyvateľstva navzájom).

Program slúži ako nástroj kultúrnej politiky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti ochrany a podpory kultúrnych práv znevýhodnených skupín obyvateľstva –na podporu implementácie opatrení v oblasti kultúry vyplývajúcich z medzinárodných ľudsko-právnych dokumentov vrátane Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, na podporu plnenia opatrení vyplývajúcich z vládnych strategických dokumentov a akčných plánov v oblasti ochrany a podpory kultúrnych práv znevýhodnených skupín obyvateľstva, ako aj na podporu dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti kultúry v zmysle zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Program tiež napĺňa zámery a ciele v oblasti rozvoja kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva stanovené v rámci Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v zmysle uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015.Program je tiež určený na podporu fyzickej debarierizácie súvisiacej s oblasťou kultúry alebo umenia.

Účel poskytnutia dotácie:

Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel, ktoré pomenúvajú účel podľa prvej vety, poskytujú v programe Kultúra znevýhodnených skupín.

V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy:

podprogram 2.1 Živá kultúra a jej sprístupňovanie,
podprogram 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť,
podprogram 2.3 Periodická tlač(noviny a časopisy),
podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum,
podprogram 2.5 Fyzická debarierizácia.

Dotáciu nie je možné poskytnúť na projekty, ktorých cieľom je šíriť násilie, diskrimináciu, rasizmus, xenofóbiu, homofóbiu, antisemitizmus a ostatné prejavy
intolerancie.

Dotáciu v podprograme 2.5 nie je možné poskytnúť na projekty súvisiace s obnovou, ochranou a rozvojom kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu (tzn. dotáciu nie je možné použiť na obnovu národnej kultúrnej pamiatky).

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 23. apríla 2021 (vrátane).

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre: a) štátny jazyk, b) ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo, c) umenie, d) autorské právo a práva súvisiace s autorským právom, e) osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu, f) prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí, g) vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami, h) médiá a audiovíziu, i) kultúrne aktivity zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.