Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2019

Ministerstvo kultúry SR zverejňuje v rámci účelu kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Účel poskytnutia dotácie:

Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených
skupín obyvateľstva.

Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel, ktoré pomenúvajú účel podľa prvej vety, poskytujú v programe Kultúra znevýhodnených skupín.

V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy:

podprogram 2.1 Živá kultúra,
podprogram 2.2 Periodická tlač,
podprogram 2.3 Neperiodická tlač,
podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím.

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 30. november 2018 (vrátane)

Oprávnené subjekty:

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť subjekt podľa § 3 ods. 1 zákona

Predpokladané termíny postupu vyhodnocovania žiadostí:

9.1 posúdenie správnosti a úplnosti žiadostí podľa § 4 ods. 2 zákona – do 25. januára 2019,

9.2 posúdenie správnosti a úplnosti žiadosti podľa opatrenia, realizovanie zasadnutia komisií príslušných podprogramov a vyhodnotenie žiadostí – do 15. marca 2019,

9.3 rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí dotácie – priebežne,

9.4 vypracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie a jej zaslanie žiadateľovi – najneskôr do 6 týždňov odo dňa prijatia rozhodnutia ministra o poskytnutí alebo neposkytnutí
dotácie (akceptovaného protokolu) na odbore dotácií ministerstva,

9.5 vystavenie platobného poukazu – po akceptovaní predloženého vyúčtovania za rok 2018, ak bola žiadateľovi poskytnutá dotácia v roku 2018 a/alebo do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre: a) štátny jazyk, b) ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo, c) umenie, d) autorské právo a práva súvisiace s autorským právom, e) osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu, f) prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí, g) vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami, h) médiá a audiovíziu, i) kultúrne aktivity zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.