Majetkové priznanie vedúcich zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme

Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok.

Image24015

1. Majetkové priznanie vedúcich zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme

V zmysle § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme je vedúci zamestnanec povinný deklarovať svoje majetkové pomery podaním daňového priznania.

Pričom vedúcim zamestnancom zamestnávateľa sa v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce rozumie zamestnanec, ktorý je na jednotlivom stupni riadenia zamestnávateľa oprávnený určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.

V zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení za vedúceho zamestnanca sa považuje aj hlavný kontrolór obce.

1.1 Obsah majetkového priznania

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ustanovuje, že vedúci zamestnanci deklarujú majetkové pomery v rozsahu podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom sa rozumie zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to konkrétne § 114. Ustanovenie § 114 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe ustanovuje obsah majetkového priznania. Rozsah majetkového priznania je stanovený v prílohe č. 5 zákona, podľa neho vedúci zamestnanec v majetkovom priznaní uvádza údaje o:

  1. všetkom nehnuteľnom majetku,
  2. hnuteľných veciach,
  3. majetkových právach a majetkových hodnotách.

Majetok uvedený v bode 1 sa pre účely majetkového priznania neoceňuje. Majetok uvedený v bode 2 a 3 sa oceňuje cenou obvyklou.

Pričom za hnuteľný majetok sa považujú aj peňažné prostriedky v mene EUR aj v cudzej mene, v hotovosti, vedené na účtoch v bankách v tuzemsku aj v zahraničí. Hnuteľný majetok, majetkové práva a majetkové hodnoty sa v majetkovom priznaní uvádzajú, len ak je ich súhrnná hodnota vyššia ako 35 000 eur.

POZNÁMKA

Medzi majetkové práva a iné majetkové hodnoty patria napr. cenné papiere (akcie, podielové listy, dlhopisy, vkladové listy a pod.).

 

Nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok a majetkové práva a iné majetkové hodnoty v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na účely majetkového priznania delia rovnakým dielom.

1.2 Termín podania majetkového priznania

Vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní do 30 dní od ustanovenia do funkcie, ďalej vždy do 31. marca každého kalendárneho roka.

1.3 Príjemca majetkového priznania

Vedúci zamestnanci podávajú majetkové priznanie štatutárnemu orgánu. Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom, podáva majetkové priznanie tomu orgánu, ktorý ho do funkcie vymenoval alebo zvolil.

PRÍKLAD

Riaditeľa školy s právnou subjektivitou na návrh rady školy vymenováva do funkcie starosta obce. Riaditeľ teda podáva majetkové priznanie starostovi obce

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie:

Majetkové priznanie vedúcich zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Anežka Košťálová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ing. Anežka Košťálová

autor_Xxxxx-Xxxxxx_120x180.jpg

Poradkyňa v oblasti daní a účtovníctva. Má dvadsaťsedemročnú prax v oblasti účtovníctva v podnikateľskej sfére. Vyštudovala Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne, odbor Verejná správa. Od roku 2011 pracuje vo verejnej správe ako hlavný kontrolór. Má tiež trojročnú lektorskú prax v podvojnom účtovníctve.

Dátum publikácie

10.02.2020