Metodika tvorby ročného plánu vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Príspevok ujasňuje organizačné formy vzdelávania zahrnuté do ročného plánu vzdelávania, financovanie nákladov spojených s ročným plánom vzdelávania v rámci profesijného rozvoja + príklad z praxe.

Image51135

Legislatíva a ďalšie predpisy súvisiace s tvorbou ročného plánu vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len "PZ a OZ"):

 • zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“),
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“),
 • vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.“),
 • vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji (ďalej len „vyhláška MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z.“),
 • pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Podľa § 41 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. profesijné štandardy v nadväznosti na stupeň vzdelania pre jednotlivé kategórie, podkategórie, kariérové stupne a kariérové pozície vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“).

V § 153 Zákonníka práce je uložená všeobecná povinnosť zamestnávateľa starať sa o kvalifikáciu svojich zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. V tomto zmysle má každý zamestnávateľ prijímať opatrenia zamerané tak na prehlbovanie, ako aj na zvyšovanie kvalifikácie. Zamestnávatelia, u ktorých vykonávajú činnosť PZ a OZ, majú stanovené ďalšie konkrétne podrobnosti vzdelávania svojich zamestnancov. Zákon č. 138/2019 Z. z. profesijný rozvoj charakterizuje ako proces, v ktorom PZ a OZ získava, rozširuje a udržiava požadované profesijné kompetencie, čím sa zosúlaďuje potreba skvalitňovať výchovu a vzdelávanie s potrebami osobného rastu PZ v nadväznosti na ich odmeňovanie a sebarealizáciu. Každý PZ a OZ je povinný udržiavať a rozvíjať profesijné kompetencie a riaditeľ školy alebo školského zariadenia zodpovedá za profesijný rozvoj PZ a OZ. Zákon č. 138/2019 Z. z. ustanovil povinnosť plánovať profesijný rozvoj, pričom medzi podmienky tohto plánovania patrí aj povinnosť riaditeľa školy v súčinnosti s PZ a OZ vypracovať ročný plán vzdelávania PZ a OZ. Podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy zodpovedá za vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, čo je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Plán profesijného rozvoja sa vydáva na štvorročné obdobie. K jeho zmenám a doplneniam môže dôjsť len po opätovnom prerokovaní so zriaďovateľom.

Zostavenie plánu profesijného rozvoja podľa § 40 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. má vyplývať zo zamerania školy a jej potrieb, pričom tento plán je vydaný riaditeľom školy po prerokovaní so zriaďovateľom, zástupcami zamestnancov a v prípade, že je zriadená, aj s pedagogickou radou. Dĺžka (trvanie) tohto plánu je určená v § 37 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. Plán profesijného rozvoja sa podľa tohto ustanovenia vydáva na štvorročné obdobie. K jeho zmenám a doplneniam môže dôjsť len po opätovnom prerokovaní. Zriaďovateľ je teda aktérom podieľajúcim sa na prerokovaní plánu profesijného rozvoja, pretože so zriaďovateľom má riaditeľ školy povinnosť tento plán prerokovať. Prerokovanie vyžadované zákonom možno chápať ako výmenu názorov a formu dialógu medzi dotknutými stranami, pričom zriaďovateľ v rámci prerokovania nemôže zamedziť rozhodnutiu zamestnávateľa, v tomto prípade riaditeľa školy, pretože v danom sa nevyžaduje súhlas, ale iba prerokovanie. Ak by riaditeľ školy neprerokoval plán profesijného rozvoja so zriaďovateľom, bude takýto úkon neplatný iba v tom prípade, ak to určuje zákon. Za zriaďovateľa v tomto, ale aj v ďalších prípadoch vyžadujúcich si prerokovanie so zriaďovateľom, resp. schválenie od zriaďovateľa vystupuje štatutárny orgán obce – starosta obce alebo primátor mesta, resp. ním poverený odborný útvar obecného/mestského úradu. O prerokovaní predloženého materiálu je vhodné vypracovať písomný záznam.

Úloha riaditeľa vo vzťahu k tvorbe ročného plánu vzdelávania PZ a OZ má niekoľko rozmerov:

 1. Zodpovednosť – riaditeľ zodpovedá za vzdelávanie PZ a OZ a za tvorbu plánu vzdelávania.
 2. Finančné zabezpečenie – riaditeľ musí plánovať finančné prostriedky na plnenie plánu profesijného rozvoja a v rámci neho aj ročného plánu vzdelávania na kalendárny rok priamo v rozpočte školy.
 3. Mapovanie vzdelávacích potrieb PZ a OZ a hodnotenie týchto potrieb vo vzťahu k škole – analýza.
 4. Kontrola – riaditeľ školy kontroluje a vyhodnocuje plnenie ročného plánu vzdelávania.
 5. Analýza – základom pre tvorbu ročného plánu vzdelávania má byť analýza predchádzajúceho plánu vzdelávania (integrácia vyhodnotenia a efektívnosti absolvovaných vzdelávacích aktivít v predchádzajúcom roku), jeho účinnosti vo vzťahu k potrebám školy a zamestnancov, zhodnotenie efektu absolvovaných vzdelávacích aktivít vo vzťahu k výkonu pracovnej činnosti PZ a OZ. Vyhodnotenie plnenia ročného plánu vzdelávania PZ a OZ má byť jednou zo súčastí hodnotenia PZ a OZ, ktorého zásady (kritériá na hodnotenie výsledkov a kvality výkonu pracovnej činnosti vyplývajúce zo školského vzdelávacieho programu, výchovného programu a individuálnych charakteristík školy) majú byť rozpracované v pracovnom poriadku. Škola okrem toho môže mať prijatú aj vlastnú smernicu na hodnotenie PZ a OZ s podrobnou úpravou kritérií, metód, foriem a spôsobov hodnotenia.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie:

 1. Organizačné formy vzdelávania zahrnuté do ročného plánu vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov
 2. Financovanie nákladov spojených s ročným plánom vzdelávania v rámci profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov
 3. Príklad z praxe - zaraďovanie pedagogického zamestnanca do ročného plánu vzdelávania
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

20.10.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.