Metodika zadávania zákaziek a všeobecne záväzné nariadenie

Pozrite si 4. verziu komplexného metodického materiálu a všeobecné metodické usmernenie v súvislosti s ochorením COVID -19, ktoré pripravil Inštitút verejného obstarávania.

Image47246

Inštitút verejného obstarávania pripravil pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a odbornú verejnosť 4. verziu komplexného metodického materiálu

Metodika zadávania zákaziek (pdf, 4 MB) “.

Tento materiál a jeho aktualizované znenie v sebe odráža aktuálny právny stav a obsahuje príklady vychádzajúce z poznatkov úradu v rámci jeho dohľadovej a metodickej činnosti vo forme odkazov na konkrétne rozhodnutia, metodické usmernenia a iné výstupy úradu.

Ambíciou úradu je tento materiál kontinuálne dopĺňať a aktualizovať. Veríme, že „Metodika zadávania zákaziek“ bude prínosnou metodickou pomôckou všetkých verejných obstarávateľov.


V súvislosti s ochorením COVID -19 boli prijaté, ako reakcia na aktuálnu situáciu pre osoby postihnuté krízou, resp. za účelom zmiernenia ekonomických dopadov, okrem iného aj legislatívne opatrenia týkajúce sa preddavkov na poistné na zdravotné poistenie zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činnej osoby, poistného na sociálne poistenie pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a poistného na sociálne poistenie, ktoré platí zamestnávateľ, ako aj daňových nedoplatkov.

Úrad pre verejné obstarávanie za účelom zjednotenia výkladu dopadu uvedených zmien na proces verejného obstarávania vydal Všeobecné metodické usmernenie (pdf, 533 kB), ktorého cieľom je bližšie vysvetliť, že na hospodárske subjekty spĺňajúce predpoklady protikrízovej legislatívy v oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a úhrady daní sa bude hľadieť tak, že spĺňajú aj podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o hospodárskych subjektov.

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

21.05.2020