Množstvový zber odpadu

Ako pracovať s množstvovým zberom odpadu, ako sa počíta? Vraj sú tu rôzne sadzby.

Image30474

Otázka:

Ako pracovať s množstvovým zberom odpadu, ako sa počíta? Vraj sú tu rôzne sadzby.

Odpoveď:

Na úvod je potrebné uviesť, že daná otázka je koncipovaná veľmi všeobecne a problematika množstvového zberu komplikovaná. I keď to zo zadania priamo nevyplýva, predpokladám, že otázka smeruje primárne k množstvovému zberu drobného stavebného odpadu (ďalej ako „DSO“), keďže práve v tejto oblasti boli vykonávané viaceré zmeny. Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu sa prevzal z predchádzajúcej právnej úpravy bez vecných zmien.

Pre lepšiu orientáciu si dovolím vrátiť sa trochu späť.

I. od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonom (ďalej len „zákon o odpadoch“) pôvodne k 1. 1. 2016 zaviedol v § 81 ods. 20 povinnosť pre obce zaviesť množstvový zber DSO. So znením ustanovenia § 81 ods. 20 zákona o odpadoch zároveň súvisela aj novelizácia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vykonaná prostredníctvom čl. V zákona o odpadoch, ktorým sa do § 78 ods. 1 zákona o miestnych daniach doplnilo nové písmeno c).

Znenie § 81 ods. 20 zákona o odpadoch (1. 1. 2016 – 31. 12. 2017)

(20) Obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Znenie § 78 ods. 1 zákona o miestnych daniach (1. 1. 2016 – 31. 12. 2017)

§ 78 Sadzba poplatku

(1) Sadzba poplatku je

  1. najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
  2. najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň,
  3. najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

II. od 1. 1. 2018

Zákonom č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 292/2017 Z. z.“), boli okrem iného vykonané zmeny aj v oblasti množstvového zberu, a to doplnenie v § 81 ods. 7 písm. g) zákona o odpadoch a zároveň aj upustenie od povinnosti zavedenia množstvového zberu DSO.

Odpoveď je uvedená v skátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: JUDr. Ivana Jušková

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

AUTOR

JUDr. Ivana Jušková

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

06.09.2018