Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP pre aktivitu Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok.

Kód výzvy OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08

Prioritná os 2 Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach

Konkrétny cieľ: Zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov akvakultúry, vrátane zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok, najmä v MSP

1. Formálne náležitosti:

Operačný program: Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Konkrétny cieľ: 2.2 Zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov akvakultúry, vrátane zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok, najmä v MSP

Priorita Únie: 2 Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach

Opatrenie: 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h)

Aktivita 2: Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa

Fond: Európsky námorný a rybársky fond

1.1. Poskytovateľ:

Názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Adresa: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

1.2. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP

Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 21. 9. 2018

Dátum uzavretia: Poskytovateľ uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu.

Informáciu o uzavretí výzvy zverejní poskytovateľ na webovom sídle www.mpsr.sk.

Podmienka oprávnenosti právnej formy žiadateľa

Oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy sú:

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry (subjekt s podnikateľskou históriou v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP):

  • samostatne hospodáriaci roľníci
  • obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
  • občianske združenia
  • štátne podniky
  • verejnoprávne inštitúcie
  • rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie a rozpočtové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom)
  • príspevkové organizácie (štátne príspevkové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom)

Oprávnení žiadatelia musia mať podnikateľskú históriu v čase predloženia ŽoNFP (ukončený minimálne jeden účtovný rok).

Žiadateľ v čase predkladania ŽoNFP musí mať zároveň v predmete činnosti zapísané činnosti v súlade so zameraním realizácie projektu.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola – 31. 10. 2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola – 30. 11. 2018

Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola – Posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy, závlahové systémy a odvodňovacie systémy, veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor, rastlinolekársku starostlivosť, plemenársky dozor, rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu, poľovníctvo, potravinárstvo a potravinový dozor, spracovanie dreva vrátane biotechnológií, regionálny rozvoj okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky plní úlohy súvisiace s rozvojom vidieka.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.