Možnosti zriaďovania neštátnych (súkromných a cirkevných) škôl a školských zariadení v kontexte ich zaradenia do siete škôl a školských zariadení SR

Školu a školské zariadenie môže zriadiť štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická alebo fyzická osoba. Školu alebo školské zariadenie je možno zriadiť až po jeho zaradení do siete škôl a školských zariadení SR.

Image56915

Podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) školu a školské zariadenie môže zriadiť štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická alebo fyzická osoba. Školu alebo školské zariadenie je možno zriadiť až po jeho zaradení do siete škôl a školských zariadení SR (§ 19 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.). Vzdelanie získané v školách zriadených obcou, samosprávnym krajom, okresným úradom v sídle kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby je v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. rovnocenné.

Neštátni zriaďovatelia škôl

Neštátni zriaďovatelia škôl: pri štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ide o právnické osoby, pričom Slovenská republika uznáva len tie cirkvi, ktoré sú registrované.

Pri štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ide v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov o právnické osoby, pričom Slovenská republika uznáva len tie cirkvi, ktoré sú registrované. Takéto školy a školské zariadenia sú cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia.

Zriaďovateľom súkromnej školy môže byť:

  1. Fyzická osoba bez práva podnikať (nepodnikateľ) – spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu sa nadobúda dovŕšením 18. roku veku.
  2. Fyzická osoba s právom podnikať – živnostník (podľa živnostenského zákona); slobodné povolanie, ktoré osoba vykonáva na základe iného ako živnostenského oprávnenia.
  3. Právnická osoba – zriadená napr. na základe Obchodného zákonníka (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť); rôzne (občianske) združenia, verejnoprospešné organizácie, neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb atď.

Jedným z princípov výchovy a vzdelávania stanoveným školským zákonom je rovnoprávnosť postavenia škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa [§ 3 písm. p) školského zákona].

Názov neštátnej školy

Názov súkromnej školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy. Na začiatku názvu súkromnej školy musí byť uvedené slovo „súkromná“ v príslušnom tvare. V názve súkromnej školy môže byť aj označenie, ktoré charakterizuje jeho zriaďovateľa. So súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ako „ministerstvo školstva“) môže škola používať aj historický alebo čestný názov školy.

Názov cirkevnej školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy. V názve cirkevnej školy sa môže uviesť, že ide o cirkevnú školu, alebo v ňom môže byť aj označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa. Takisto môže obsahovať meno významnej osobnosti príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, prípadne meno svätca.

Názov neštátnej školy sa používa na úradných pečiatkach a všetkých listinách vydaných touto školou.

Náležitosti žiadosti súkromného a cirkevného zriaďovateľa o zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR

Na webovej stránke ministerstva školstva sú dostupné dokumenty na stiahnutie – odporúčané formuláre pre zaradenie jednotlivých druhov škôl a rovnako aj link na elektronické formuláre žiadostí pre jednotlivých predkladateľov (dostupné po prihlásení sa elektronickým občianskym preukazom).

Žiadosť o zaradenie cirkevnej/súkromnej školy do siete škôl a školských zariadení SR musí spĺňať náležitosti uvedené v § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá každý zriaďovateľ ministerstvu školstva do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

Možnosti zriaďovania neštátnych (súkromných a cirkevných) škôl a školských zariadení v kontexte ich zaradenia do siete škôl a školských zariadení SR

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Súvisiace odborné články

AUTOR

PhDr. Marek Havrila, PhD.

foto_havrila - orig..jpg

Ako odborný radca na oddelení odborných a metodických činností odboru školstva Okresného úradu  Prešov koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením na školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje lektorsky i publikačne. Je konzultantom obsahu programu vzdelávania a učebných zdrojov – expert senior pre Národný program Teachers a externým expertom na metodické usmerňovanie v projekte Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (VÚDPaP).

Dátum publikácie

22.06.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.