Najčastejšie chyby a nedostatky v hospodárení s verejnými prostriedkami v rozpočtových a príspevkových organizáciách

Príspevok rozoberá tvorbu a evidenciu fondov v rozpočtových a príspevkových organizáciách, poskytovanie preddavkov, nedostatky v oblasti rozpočtovania, prostriedky získané z podnikateľskej aktivity a financovanie formou iných príspevkov.

Image58888

Verejné prostriedky sú definované ako financie, s ktorými hospodári daný subjekt verejnej správy. V nadväznosti na normatívne právne akty sa príspevok venuje skutočnostiam týkajúcim sa spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami. Subjekt verejnej správy má povinnosť i pri menovaných skutočnostiach uplatňovať zásadu hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného nakladania s prostriedkami. Práve rozumné a hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami (pozn. autora: do verejných prostriedkov patria i príspevky za stravu od zákonných zástupcov či zamestnancov v jedálni organizácie, pričom tie sa pri prijatí subjektom transformujú automaticky ako verejné prostriedky) zabezpečuje vo väčšine prípadov zákonné konanie.

1. Tvorba a evidencia fondov v rozpočtových a príspevkových organizáciách

Tvorba fondov je často diskutovaná oblasť. Generálne ju upravuje práve zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a spomína, že subjekt má právo tvoriť osobitný fond, ak mu ho povoľuje osobitný predpis. Vedenie týchto fondov nie je zákonom stanovené, teda nie je potrebné vedenie prostredníctvom osobitného účtu a zároveň zákon od roku 2018 nepovoľuje už evidenciu fondu cez mimorozpočtový účet. Zostatky osobitných fondov koncom roka neprepadajú. Peňažné fondy podliehajú inventarizácii k 31. 12. 2021. Je potrebné dodať, že podľa novelizovaného zákona o rozpočtových pravidlách sa už netvorí rezervný fond príspevkovej organizácie. Platí teda, že rozpočtové a príspevkové organizácie povinne tvoria sociálny fond.

Vedenie sociálneho fondu možno realizovať prostredníctvom osobitného účtu alebo podúčtu bankového účtu organizácie. V prípade sociálneho fondu sa jeho prostriedky definujú rovnako ako verejné prostriedky, a to pri nutnosti dodržania hospodárneho, efektívneho a účelného nakladania s nimi. Sociálny fond nemožno viesť kolektívne za viac organizácií, a to ani v prípade, ak ide o organizácie v konsolidovanom celku (organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti subjektu verejnej správy).

Najčastejšie nedostatky v oblasti vedenia fondov

  • vedenie rezervného fondu v príspevkových organizáciách aj po novelizácii zákona
  • tvorba iného fondu v rozpočtovej organizácii, ktorý zákon nepovoľuje, čo sa klasifikuje ako porušenie ustanovenia § 26 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
  • vedenie fondu reprodukcie, ktorý bol od roku 2005 po účinnosti zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy zrušený (pozn. autora: tento fond sa doteraz vedie napríklad na verejných vysokých školách v zmysle zákona o vysokých školách).
V zmysle zákona č. 67/2020 Z. z. platí, že preddavky v čase pandemickej situácie možno poskytovať bez splnenia povinnosti zmluvného zabezpečenia, pričom takéto konanie sa nebude považovať za porušenie finančnej disciplíny.

2. Poskytovanie preddavkov –z pohľadu § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Pri poskytovaní preddavkov je potrebné dodržať viacero zásad. V prvom rade možno spomenúť, že preddavky sú vo verejnej správe rešpektované a zákonom povolené. Ich poskytnutie tretím osobám alebo inému subjektu verejnej správy musí byť zapracované v zmluve (zmluvné zabezpečenie poskytnutia preddavku). Existujú ale výnimky, a to v prípade preddavkov za dodávku tepla, vody, elektrickej energie, plynu, periodickej a neperiodickej tlače, na úhradu nájomného a preddavkov na pohonné látky poskytované prostredníctvom platobných kariet. V tom prípade nie je potrebné zmluvné zabezpečenie preddavkov. Poskytovanie preddavkov možno vtedy realizovať automaticky. Druhou zásadou je povinnosť ich vyrovnania (zúčtovania) do konca rozpočtového roka a zároveň doba poskytnutia maximálne na obdobie troch mesiacov. Tak ako aj pri iných formách výdavkových operácií v prostredí územnej samosprávy je potrebné dodržiavať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Je potrebné spomenúť, že povinnosťou obce, ako aj ňou zriadenou rozpočtovou či príspevkovou organizáciou je krytie len takých samosprávnych potrieb, ktoré sú nevyhnutné pre riadny a bežný chod organizácie. Konanie, ktoré je v rozpore s hospodárnym, efektívnym a účinným vynakladaním verejných prostriedkov, sa charakterizuje ako porušenie finančnej disciplíny. V súlade s ustanovením § 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy je porušením finančnej disciplíny úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom.

Dodatok pre súčasný rok 2021:

V zmysle zákona č. 67/2020 Z. z. platí, že preddavky v čase pandemickej situácie možno poskytovať bez splnenia povinnosti zmluvného zabezpečenia, pričom takéto konanie sa nebude považovať za porušenie finančnej disciplíny.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie:

Najčastejšie chyby a nedostatky v hospodárení s verejnými prostriedkami v rozpočtových a príspevkových organizáciách


VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Využívajte všetky funkcie a služby naplno!
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 204,00 € s DPH

 


Výhody predplateného prístupu:

 

Prístup k celému obsahu

Vždy aktuálny a spoľahlivý obsah, ktorý tvorí základ portálu - Zbierka zákonov, Komentáre k zákonom, Príklady z praxe, Odborné články, Rozhodnutia súdov a mnohé ďalšie..

 

Jednoduchá práca s obsahom

Stačí jedno hľadanie - vďaka vzájomnému prepojeniu informácií nájdete všetko čo súvisí s hľadaným pojmom okamžite na jednom mieste.

 

Informácie o zmenách

Sledujeme všetky legislatívne zmeny – aj tie pripravované. Informácie o najdôležitejších zmenách dostanete priamo do e-mailovej schránky.

 

Odpovede na vaše otázky

Potrebujete konzultovať svoj prípad? Chcete si overiť správnosť vášho postupu? Naši odborníci sú vám k dispozícií denne – telefonicky,  písomne aj online.

 

Vzdelávate sa s nami

U nás nájdete vždy aktuálne praktické VIDEOŠKOLENIA ktoré šetria váš čas – vzdelávate sa s našimi odborníkmi a nemusíte nikam cestovať.

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

 

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Image41451.jpg

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

Dátum publikácie

13.10.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.