Náklady práce v ponukách

Pozor na nutnosť dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oblasti sociálneho práva predovšetkým pri zákazkách, ktorých podstatnú zložku nákladov tvorí zamestnávanie osôb podieľajúcich sa na plnení konkrétnej zákazky.

Image4496

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ,,úrad“) upozorňuje verejných obstarávateľov a obstarávateľov na nutnosť dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oblasti sociálneho práva predovšetkým pri zákazkách, ktorých podstatnú zložku nákladov tvorí zamestnávanie osôb podieľajúcich sa na plnení konkrétnej zákazky. Rizikovou skupinou sú najmä zákazky, v ktorých plnenie poskytujú zamestnanci so mzdami približujúcimi sa minimálnej mzde. Môže tak ísť najmä o zamestnancov upratovacích služieb, strážnych služieb, zamestnancov v stavebníctve a pod.

V súlade s § 53 ods. 2 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) komisia pri vyhodnocovaní ponúk preveruje, či cena v predloženej ponuke nie je mimoriadne nízka najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov a iných nákladov vyplývajúcich z pracovnoprávnych predpisov. V prípade, že sa ponuka vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky javí ako mimoriadne nízka, komisia požiada uchádzača o jej vysvetlenie. V rámci vysvetlenia je dôvodné požadovať od uchádzača rozpis jednotlivých nákladov a na základe toho dôsledne preveriť, či ponuková cena zahŕňa splnenie všetkých povinností z oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia vo vzťahu k zamestnancom.

Na základe vyššie uvedeného úrad odporúča verejným obstarávateľom a obstarávateľom zaoberať sa už v procese prípravy verejného obstarávania pri stanovovaní predpokladanej hodnoty zákazky celkovými nákladmi práce a vypracovať si predbežnú kalkuláciu nákladov zahŕňajúcu superhrubú mzdu, povinné príplatky, náklady na stravovanie zamestnancov, náklady na potrebné školenia zamestnancov, náklady na pracovné odevy a pomôcky a pod. Takéto finančné vyčíslenie jednotlivých nákladov bude pomôckou pri identifikácii nezrovnalostí, resp. mimoriadne nízkej ponuky v predkladaných ponukách. Úrad tiež odporúča, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia, keď identifikujú mimoriadne nízku ponuku, v žiadosti o vysvetlenie adresovanej príslušnému uchádzačovi požiadali aj o predloženie takejto podrobnej kalkulácie, ktorou uchádzač preukáže, že v jeho ponukovej cene sú zahrnuté všetky náklady vyplývajúce z povinností v oblasti pracovného práva (vrátane minimálnych mzdových nárokov) a sociálneho práva [§ 53 ods. 2 písm. d) ZVO]. Úrad k tomu dodáva, že uchádzač, ktorý bude požiadaný o vysvetlenie, musí byť schopný takúto podrobnú kalkuláciu preukazujúcu dodržiavanie predmetných povinností predložiť verejnému obstarávateľovi, resp. obstarávateľovi.

Úrad ďalej odporúča zahrnúť do zmluvy s úspešným uchádzačom povinnosť dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby jej platnosti, dohodnúť spôsob kontroly zo strany verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa a sankcie v prípade porušenia dohodnutých ustanovení. Pre odstránenie možnej neistoty pri budúcich zmenách zmluvy by táto mala v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO obsahovať presné a jasné podmienky jej úpravy, aby v prípade zvýšenia nákladov úspešného uchádzača z dôvodov vyplývajúcich z legislatívnych zmien (zvýšenie povinných príplatkov – napr. za nočnú prácu, prácu nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.) bola možná zmena zmluvy počas jej trvania bez potreby nového verejného obstarávania.

Taktiež odporúčame zvážiť zahrnutie sociálneho hľadiska vo vzťahu k zlepšovaniu podmienok pre zamestnancov, a to napríklad prostredníctvom stanovenia prísnejších požiadaviek ako ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. To je možné upraviť v osobitných podmienkach plnenia zmluvy, alebo je možné takéto požiadavky preniesť do kritérií na vyhodnotenie ponúk, napr. prostredníctvom „súťaženia o poskytnutie vyššej odmeny“, prípadne iných zamestnaneckých výhod.

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

11.07.2019