Nárok na príplatok za riadenie

Má nárok na príplatok za riadenie riaditeľka základne školy bez právne subjektivity a do ktorého stupňa riadenia má byť zaradená riaditeľka materskej bez právnej subjektivity od 1. 9. 2019?

Image43977

Celá otázka:

Riaditeľka základnej školy bez právnej subjektivity, jednotriedka, učí väčšinu predmetov, 3 výchovné predmety učí vychovávateľka školského klubu (má skrátený pracovný úväzok na 85 %). Zamestnávateľ ešte zamestnáva asistentku učiteľa na plný úväzok, ktorú má pridelenú pomocou odboru školstva OÚ. Patrí riaditeľke príplatok za riadenie? Ak áno, do ktorého stupňa riadenia má byť zaradená?

Obec je zriaďovateľom aj materskej školy bez právnej subjektivity, takisto 1 trieda. Školská jedáleň je priradená k MŠ, jedáleň vedie vedúca školskej jedálne na skrátený pracovný úväzok 10 hod. týždenne. Do ktorého stupňa riadenia má byť zaradená riaditeľka MŠ?

Odpoveď:

Príplatok za riadenie sa poskytuje zamestnancovi, ktorý vykonáva funkciu vedúceho zamestnanca. Príplatok za riadenie je nárokovou zložkou platu vedúceho zamestnanca. Nie je jasné, z akého dôvodu by v otázke uvedená riaditeľka základnej školy nemala mať nárok na príplatok za riadenie. Príplatok za riadenie sa neposkytuje len vedúcemu zamestnancovi na IV. stupni riadenia, ktorý nemá podriadených zamestnancov alebo riadi prácu len jedného podriadeného zamestnanca. A aj počet podriadených zamestnancov sa zohľadňuje len u vedúcich zamestnancov na IV. stupni riadenia.

Príplatok za riadenie sa vedúcemu pedagogickému zamestnancovi určuje v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, a od 1. septembra 2019 zvýšenej o 14 %. Rozpätie percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené v prílohe č. 6 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákonným nárokom príplatku za riadenie je pritom spodná hranica príslušného percentuálneho rozpätia. Príplatok za riadenie sa určuje s prihliadnutím na náročnosť riadiacej práce vedúceho zamestnanca pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

Riaditeľom základných škôl a materských škôl sa poskytuje príplatok za riadenie z miestnej pôsobnosti.

Odpoveď je uvedná v skrátenom znení, celú odpoveď nájdete tu.

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

09.09.2019