Návratná finančná výpomoc pre obce a VÚC

Obce a VÚC majú možnosť požiadať do 31. 10. 2020 o návratnú finančnú výpomoc maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. Príspevok rozoberá účtovanie návratnej finančnej výpomoci, použitie, zásady a kontrolu rozpočtovej klasifikácie finančnej výpomoci.

Image50954

Pandémia spôsobená ochorením COVID-19 veľmi negatívne ovplyvnila a stále ovplyvňuje finančnú situáciu subjektov územnej samosprávy. Ide predovšetkým o zníženie príjmov a zvýšenie výdavkov spojených s odstraňovaním dôsledkov pandémie, pričom zníženie príjmov je zapríčinené najmä výpadkom dane z príjmov fyzických osôb.

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) rozhodla, že ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 poskytne obciam a vyšším územným celkom bezúročné návratné finančné výpomoci.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky k poskytnutiu a použitiu návratnej finančnej výpomoci vydalo podrobné usmernenie, ktoré vrátane odpovedí na množstvo otázok zverejnilo na svojom webovom sídle.

Zo zverejnených podmienok je potrebné upozorniť, že návratná finančná výpomoc sa poskytne maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 podľa prognózy ministerstva financií z júna 2020; výšku výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 ministerstvo financií zverejnilo pre každý subjekt územnej samosprávy.

Pre prijatie návratnej finančnej výpomoci rovnako ako pre ostatné návratné zdroje financovania platí osobitná právna úprava, ktorou je pre subjekty územnej samosprávy zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“).

Pre prijatie návratnej finančnej výpomoci musí byť splnená podmienka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. v spojitosti s § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. Vláda v uznesení ako podmienku poskytnutia návratnej finančnej výpomoci stanovila, že obec a vyšší územný celok jej prijatím nesmie prekročiť limity dlhu a dlhovej služby vyplývajúce z § 17 zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne, že:

  1. celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
  2. suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov nesmie prekročiť v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Prijatie návratnej finančnej výpomoci musí schváliť zastupiteľstvo ako jediný oprávnený orgán, ktorý rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky (teda aj návratnej finančnej výpomoci).

Splnenie podmienok pre prijatie návratnej finančnej výpomoci pred jej prijatím musí preveriť v prípade obce hlavný kontrolór obce a v prípade vyššieho územného celku hlavný kontrolór vyššieho územného celku.

Prijatie návratnej finančnej výpomoci musí schváliť zastupiteľstvo ako jediný oprávnený orgán, ktorý rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky (teda aj návratnej finančnej výpomoci).

Účtovanie návratnej finančnej výpomoci

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky vedú účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a na základe Opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Opatrenie“).

Podľa § 41 ods. 3 Opatrenia sa prijaté návratné finančné výpomoci prijaté účtovnou jednotkou od účtovnej jednotky, ktorej rozpočet tvorí súčasť verejného rozpočtu, účtujú na účte 273 – Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy.

Ministerstvo financií poukáže peňažné prostriedky z návratnej finančnej výpomoci jednorazovo v celkovej výške v prospech účtu obce. Obec musí poskytnuté peňažné prostriedky (istinu) vrátiť v ročných splátkach (v rokoch 2024 až 2027), a to vždy do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.

Účtovanie návratnej finančnej výpomoci pripísanej na bankový účet:

P. č.

Text účtovného prípadu

Kód zdroja

ERK

Suma v €

MD

D

 

1.

 

Prijatie návratnej finančnej výpomoci

 

20

 

514002

 

500 000

 

221

 

273

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení celé znenie nájdete tu:

Návratná finančná výpomoc pre obce a vyššie územné celky

 

Prečítajte si podmienky poskytovania návratnej finančnej výpomoci obciam a VÚC:

Pomoc samosprávam

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

08.10.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.