Návratné zdroje financovania – zmena pravidiel používania a účtovania v rokoch 2020 a 2021

Príspevok rozoberá: podmienky prijatia a použitia návratných zdrojov financovania, zmenu pravidiel používania návratných zdrojov financovania v rokoch 2020 a 2021, účtovanie návratných zdrojov financovania.

Image49082

Obec a vyšší územný celok (VÚC) sú povinní pri používaní a prijímaní návratných zdrojov financovania dodržiavať pravidlá uvedené v § 17 ods. 2 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“).

1. Podmienky prijatia a použitia návratných zdrojov financovania

Podmienky použitia návratných zdrojov financovania sú zadefinované v § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.:

 • návratné zdroje financovania možno použiť len na úhradu kapitálových výdavkov,
 • výnimočne možno návratné zdroje financovania použiť aj na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka, pri splnení podmienky, že tieto budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.

Podmienky prijatia návratných zdrojov financovania sú zadefinované v § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. takto:

 1. celková suma dlhu obce/VÚC neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
 2. suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu, suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,

pričom platí, že obe podmienky musia byť splnené súčasne.

Jediným oprávneným orgánom, ktorý na obci a VÚC rozhoduje o prijatí návratných zdrojov financovania, konkrétne o prijatí úveru alebo pôžičky, je zastupiteľstvo; táto kompetencia mu vyplýva z osobitných predpisov:

Zastupiteľstvo v súlade s cit. právnou úpravou rozhoduje o prijatí, resp. neprijatí návratných zdrojov financovania, konkrétne o prijatí, resp. neprijatí úveru alebo pôžičky.

V podmienkach územnej samosprávy sa pri prijímaní návratných zdrojov financovania, konkrétne pri prijatí úveru alebo pôžičky, veľmi často schvaľujú uznesenia so stručným obsahom:

Obecné zastupiteľstvo/Zastupiteľstvo samosprávneho kraja

schvaľuje:

prijatie dlhodobého úveru vo výške __________________ € na kapitálové výdavky.

My odporúčame, aby uznesenie zastupiteľstva obsahovalo aj podmienky, za akých sa prijíma úver, keďže ide o zásadnú otázku financovania obce a VÚC, ktorá bezpochybne spadá do kompetencie zastupiteľstva.

 

Vzor uznesenia zastupiteľstva:

Obecné zastupiteľstvo/Zastupiteľstvo samosprávneho kraja

schvaľuje:

prijatie dlhodobého úveru s nasledovnými podmienkami:

 1. Výška úveru:
 2. Čerpanie:
 3. Doba splácania:
 4. Odklad splátok:
 5. Úroková sadzba:
 6. Účel: financovanie kapitálových výdavkov podľa schváleného rozpočtu
 7. Zabezpečenie úveru:

(uvedú sa všetky podmienky, ktoré sú dôležité a ktoré sú aj dôvodom na prijatie úveru)

Pred rozhodnutím o prijatí úveru zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra, ktorý je podľa § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. povinný dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania preveriť ešte pred ich prijatím a s výsledkami preverenia oboznámiť zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór má rovnako povinnosť porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania obcou alebo VÚC bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

Obecné zastupiteľstvo/Zastupiteľstvo samosprávneho kraja

berie na vedomie:

stanovisko hlavného kontrolóra k prevereniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – dlhodobého úveru.

2. Zmena pravidiel používania návratných zdrojov financovania v rokoch 2020 a 2021

Zmena pravidiel používania návratných zdrojov financovania nebola vykonaná novelou zákona č. 583/2004 Z. z., ale prijatím zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“). Týmto zákonom sa ustanovujú opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.

Zmena pravidiel používania návratných zdrojov financovania sa uplatňuje počas obdobia od 12. marca 2020, kedy vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu, až do 31. decembra 2021.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení celé znenie:

Návratné zdroje financovania – zmena pravidiel používania a účtovania v rokoch 2020 a 2021

 
VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

15.06.2020