Návrh zákona o ochrane oznamovateľov

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.

Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR 1. čítanie (NR SR) 2. čítanie (NR SR) 3. čítanie (NR SR) prezident SR 

Zákon č. 307/2014 Z. z. nadobudol účinnosť 1. júla 2014 Z. z. a predstavoval, v čase jeho prijatia, dovtedy  neexistujúci nástroj právnej ochrany tzv. whistleblowerov.

Aplikačná prax poukázala aj na slabé miesta súčasnej právnej úpravy.

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov využíva poznatky získané z aplikačnej praxe a má za cieľ prehĺbiť, rozšíriť a zefektívniť ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti.
Súčasťou návrhu sú nasledovné opatrenia:
1. zriadenie úradu na ochranu oznamovateľov, ako nezávislého orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou;
2. poskytnutie oznamovateľovi postavenia zúčastnenej osoby v trestnom konaní a intervenienta v civilnom sporovom konaní;
3. úprava definície oznámenia, ktorej súčasťou už nebude kvalitatívne kritérium „významnej miery“ prispenia oznámených skutočností nasvedčujúcich spáchanie resp. páchanie protispoločenskej činnosti;
4. rozšírenie definície závažnej protispoločenskej činnosti o trestné činy právnických osôb;
5. ustanovenie kvalitatívnych kritérií odbornosti zodpovednej osoby a precizovanie úpravy postavenia zodpovednej osoby v rámci právnickej osoby;
6. zavedenie priestupkovej zodpovednosti osoby, ktorá urobí voči whistleblowerovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu alebo, ktorá vyzradí totožnosť whistleblowera.

Medzirezortné pripomienkové konanie k tomuto predpisu má byť ukončené 13. marca 2018. 

Autor: Redakcia

AUTOR

Redakcia

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

26.02.2018