Neospravedlnené vymeškávanie vyučovacích hodín v škole nad rámec, ako je určené

Príspevok rozoberá povinnosti zákonného zástupcu z hľadiska školskej dochádzky, postup riaditeľa školy pri evidencii neospravedlnených hodín žiaka aj postup obce pri riešení priestupku zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku.

Image50137

Plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len „PŠD“) je naviazané na povinnosti zákonných zástupcov, povinnosti škôl realizujúcich PŠD a povinnosti obcí a miest podľa trvalého bydliska žiakov. Legislatívou stanovené úlohy pri kontrole dodržiavania povinností v súvislosti s plnením PŠD majú aj úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, odbory školstva okresných úradov v sídle kraja, príslušná prokuratúra a Policajný zbor. Podľa čl. 33 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd má každý právo na vzdelanie a školská dochádzka je povinná po dobu, ktorú ustanoví zákon. Podrobnosti PŠD a jej plnenia sú upravené v § 19 až § 22 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“). Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak školský zákon neustanovuje inak. Článok je zameraný na problematiku plnenia povinnej školskej dochádzky s osobitným zameraním na záškoláctvo – neospravedlnené vymeškávanie vyučovacích hodín v škole.

1. Povinnosti zákonného zástupcu z hľadiska školskej dochádzky

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, pokiaľ nevyberie pre svoje dieťa inú základnú školu. Ďalej je povinný riadne dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas. Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchovno-vzdelávacom procese, je zákonný zástupca povinný bezodkladne oznámiť škole príčinu jeho neprítomnosti. Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní je zákonný zástupca povinný doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom. Ďalšie povinnosti zákonného zástupcu žiaka stanovujú § 144 ods. 7 až ods. 10 a § 153 školského zákona.

Príklad z praxe:

Otázka:

Kto zodpovedá za plnenie PŠD a čo hrozí rodičovi alebo zákonnému zástupcovi, ak neprihlási dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky?

Odpoveď:

Za plnenie PŠD dieťaťa sú zodpovední (obaja) rodičia dieťaťa, resp. zákonní zástupcovia dieťaťa v rovnakej miere, keďže povinnosť dbať na to, aby si dieťa plnilo PŠD a dochádzalo do školy pravidelne a včas, je stanovená voči každému rodičovi (zákonnému zástupcovi). Zároveň platí, že za vytváranie podmienok na plnenie PŠD zodpovedá v zmysle ustanovenia § 6 a § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. obec. V prípade neprihlásenia dieťaťa na plnenie PŠD sa podľa ustanovenia § 37 a § 37a zákona č. 596/2003 Z. z. rodič dopustí priestupku a zákonný zástupca, ktorý je právnickou osobou, sa dopustí správneho deliktu. Za tento priestupok možno zákonnému zástupcovi (rodičovi) udeliť pokutu do výšky 331,50 eura a za správny delikt zákonného zástupcu, ktorý je právnickou osobou, možno udeliť pokutu do výšky 331,50 eura. Priestupky a správne delikty vo veci zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky prejednáva obec, v ktorej má zákonný zástupca pobyt.

2. Definícia zanedbávania povinnej školskej dochádzky

Pri neprihlásení dieťaťa na plnenie PŠD alebo pri neospravedlnenom vynechaní viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku sa tak dopúšťa priestupku.

Za zanedbávanie PŠD sa považuje, ak zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa na plnenie PŠD alebo nedbá na pravidelné plnenie PŠD. Pri neprihlásení dieťaťa na plnenie PŠD alebo pri neospravedlnenom vynechaní viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku sa tak dopúšťa priestupku v zmysle § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“). PŠD sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa školského zákona.

3. Postup riaditeľa školy pri evidencii neospravedlnených hodín žiaka

Ak vznikne podozrenie zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky, škola v danej veci musí bezodkladne konať. Dôležité je včas zákonným zástupcom žiaka oznámiť výskyt problémového javu (záškoláctva), identifikovať jeho príčiny a rozsah a nachádzať preventívne i podporné prostriedky na elimináciu tohto javu. Podľa Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2018/2019, ktorú v novembri 2019 vypracovala Štátna školská inšpekcia, na úseku dochádzky žiakov do školy, opatrení na zabezpečenie riadneho plnenia povinnej školskej dochádzky a opatrení vo výchove, sú najčastejšími dôvodmi neospravedlnenej absencie žiakov záškoláctvo podporované benevolentnosťou rodičov, ich nezáujmom o vzdelávacie výsledky svojich detí, chýbajúca motivácia o učenie ovplyvnená nepodnetným domácim prostredím, ale aj rodinnými problémami, medzi ktoré najčastejšie patrí nedostatok financií. Najmä pre žiakov z ohrozených skupín sú vysoký počet vymeškaných hodín alebo nepravidelnosť v dochádzke ťažko prekonateľnými bariérami na ceste k úspešnému absolvovaniu základnej školy.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celý príspevok nájdete tu:

Neospravedlnené vymeškávanie vyučovacích hodín v škole nad ráme, ako je určené

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

24.08.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.