Nová právna úprava poplatkov za uloženie odpadov

Po 12 rokoch platnosti zákona o poplatkoch za uloženie odpadov pristúpilo Ministerstvo životného prostredia SR k vypracovaniu nového zákona. Teda od 1. januára 2019 nadobudol účinnosť nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov.

Image40995

(zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov)

 

Dňa 17. októbra 2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Po 12 rokoch platnosti zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „doterajší zákon“) pristúpilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) k vypracovaniu nového zákona.

Predchádzajúca právna úprava poplatkov za uloženie odpadov nebola postačujúca z viacerých dôvodov. Predovšetkým nebola dostatočne motivujúca pre pôvodcov odpadov. Možno povedať, že ministerstvo bolo nútené podniknúť zásadnejšie kroky, aby „donútilo“ pôvodcov odpadov, pokiaľ je to možné, predchádzať vzniku odpadu, znižovať produkciu odpadu, zvyšovať množstvo odpadu, ktoré sa môže zhodnotiť, resp. recyklovať, ale najmä v čo najväčšej možnej miere znižovať množstvo odpadu končiaceho na skládkach odpadov. Ide totiž aj o záväzok Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládku odpadov do roku 2020. Ministerstvo muselo zvážiť, aké opatrenia budú nevyhnutné na zabezpečenie týchto cieľov. Poplatok za uloženie odpadov je len jedným z opatrení, ktoré by mali zabezpečiť zníženú mieru skládkovania odpadov a zároveň zvýšenú mieru zhodnocovania odpadov. Z pohľadu hierarchie odpadového hospodárstva je zneškodňovanie odpadu posledný možný spôsob nakladania s odpadom z pohľadu starostlivosti o životné prostredie, ale aj ochrany zdravia ľudí.

Najväčší priestor pre zníženie množstva odpadov ukladaných na skládku odpadov predstavuje oblasť komunálnych odpadov. Pri produkcii komunálnych odpadov na jedného človeka na Slovensku a zhodnoteného/vytriedeného komunálneho odpadu približne 23 percent sa skládkuje približne 66 percent komunálnych odpadov. Aj oblasť priemyselných odpadov má v tomto smere rezervy. V rámci niektorých výrobných procesov je však ťažké predstaviť si zníženie produkovaného množstva nezhodnotiteľného odpadu, ktorý je ukladaný na skládku odpadov alebo na odkalisko.

Zákon je oproti doterajšiemu zákonu v niektorých smeroch jednoznačnejší, ale aj komplikovanejší. Novelizuje zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo sa premietlo aj v jeho názve. Environmentálny fond je subjektom, ktorému prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska bude odvádzať všetky príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko. Tieto príjmy Environmentálny fond prerozdelí štyrom skupinám subjektov, ktoré ustanovuje zákon. Keďže sa od 1. januára 2019 zvýšia sadzby pre výpočet poplatku za uloženie jednotlivých druhov odpadov na skládku odpadov, budú príjmy z týchto poplatkov vyššie a bude možné ich rozdeliť medzi viacero subjektov, nielen určeným obciam. Ide predovšetkým o motiváciu pre obce, ako aj pre podnikateľské subjekty, aby sa každý svojím spôsobom a v rámci svojich možností snažil znížiť množstvo odpadu, ktorý končí predovšetkým na skládke odpadov.

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Mgr. Janette Smažáková

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Mgr. Janette Smažáková

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

29.01.2019