Nová regulácia detských ihrísk

S účinnosťou od 1. 1. 2020 prišla úplne nová právna regulácia bezpečnosti detských ihrísk, a to prvý raz na úrovni zákona.

Image46423

1. Úvod

Snáď každá obec má na svojom území aspoň jedno ihrisko, o ktoré sa stará (udržiava ho). Je však nevyhnutné túto starostlivosť vykonávať tak, aby bola v prvom rade zaistená ich bezpečnosť a predchádzalo sa vzniku úrazov.

S účinnosťou od 1. 1. 2020 prišla úplne nová právna regulácia bezpečnosti detských ihrísk, a to prvý raz na úrovni zákona. Tým je zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska (ďalej aj len ako „zákon č. 371/2019 Z. z.“).

2. Doterajšia právna úprava

Donedávna bola oblasť detských ihrísk regulovaná aspoň čiastočne nariadením vlády SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia.

Zariadením detského ihriska podľa uvedeného nariadenia vlády bolo zariadenie a konštrukcia vrátane dielcov a konštrukčných prvkov, s ktorým, v ktorom alebo na ktorom sa dieťa môže hrať vnútri alebo vonku, samostatne alebo v skupine podľa pravidiel hry, ktoré sa môžu kedykoľvek meniť [§ 2 písm. b)]. Nariadenie ďalej uvádzalo podmienky, ktoré zariadenie detského ihriska muselo spĺňať pri výrobe alebo uvádzaní na trh.

Toto nariadenie vlády bolo prijaté na vykonanie zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, pričom tento zákon bol s účinnosťou od 1. 4. 2018 zrušený a nahradený novým zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu. O rok na to (k 1. 4. 2019) preto došlo následne aj k zrušeniu vyššie uvedeného nariadenia vlády č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia.

Od 2. 4. 2019 do 31. 12. 2019 tak nebol účinný špecifický právny predpis, ktorý by mal za úlohu riešiť bezpečnosť zariadení detských ihrísk. Na detské ihriská ako výrobok sa vzťahoval len zákon č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Ten však reguluje len všeobecnú bezpečnosť výrobkov (ktorým sú aj prvky detského ihriska) a nie aj napr. údržbu a prevádzku detského ihriska ako jedného celku.

3. Nová právna úprava od 1. 1. 2020

Uvedený stav istého „právneho vákua“ sa zmenil prijatím práve zákona č. 371/2019 Z. z.

Má ambíciu znamenať kvalitatívny posun vpred najmä s ohľadom na bezpečnosť detských ihrísk. Doterajšie nariadenie vlády totiž riešilo bezpečnosť zariadenia detského ihriska len po jeho výrobe, neriešili sa početné nedostatky spôsobené neodbornou montážou, nesprávnou inštaláciou priamo na detskom ihrisku či nedostatočnou údržbou.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

10.02.2020