Nové možnosti obcí riešiť niektoré porušenia pravidiel cestnej premávky

S účinnosťou od 1. 5. 2021 získajú obce a mestá oprávnenie riešiť aj niektoré porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

Image42887

1 Úvod

Doteraz bola možnosť riešiť správne delikty porušenia pravidiel cestnej premávky za využitia inštitútu objektívnej zodpovednosti vyhradené len Policajnému zboru („štátnej polícii“). S účinnosťou od 1. 5. 2021 však získajú obce a mestá oprávnenie riešiť práve aj niektoré porušenia pravidiel cestnej premávky s využitím uvedeného inštitútu objektívnej zodpovednosti.

Taktiež sa výslovne odstraňuje pochybnosť o tom, či môže aj obecná polícia v blokovom konaní prerokúvať priestupky podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Uvedené zmeny zavádza zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej aj ako „novela“).

Prijatie novej právnej úpravy je predkladateľom novely odôvodnené tým, že obec nemôže vyhotovovať dôkazy ani vydávať meritórne rozhodnutia vo veci správneho deliktu držiteľa vozidla. Policajný zbor nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých protiprávnych skutkov v cestnej premávke a na strane druhej značné množstvo obcí (predovšetkým okresných a krajských miest) v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov, kde jasne stanovili pravidlá, realizovali príslušné dopravné značenie, avšak nemajú kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti (vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti vodiča vozidla je príliš časovo, personálne a finančne nákladné, často bez žiaduceho výsledku). Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby obec mala možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinností a tak zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní jeho motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky spočívajúce v zákaze zastavenia alebo státia vozidiel v územnej pôsobnosti konkrétnej obce.

2 Správne delikty

Obec (popri orgáne Policajného zboru) bude môcť (§ 139a ods. 7) prerokovať správny delikt (teda protiprávne konanie právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa) a uložiť zaň pokutu za porušenie povinností podľa § 6a písm. e) zákona o cestnej premávke. Podľa tohto ustanovenia ide o porušenie povinnosti držiteľa vozidla zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla bol dodržiavaný zákaz:

  • zastavenia a státia podľa § 25 zákona o cestnej premávke alebo
  • zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Ustanovenie § 25 zákona o cestnej premávke

pritom ustanovuje, na ktorých miestach vodič nesmie zastaviť a stáť.

Pokutu vo výške 198 € uloží obec držiteľovi vozidla za porušenie povinnosti [§ 139a ods. 7 písm. a) zákona o cestnej premávke]:

  • podľa § 25 ods. 1 písm. g) zákona o cestnej premávke (teda porušenie zákazu zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi),
  • zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím.

Pokutu vo výške 78 € uloží obec za porušenie inej povinnosti podľa § 6a písm. e) zákona o cestnej premávke [§ 139a ods. 7 písm. b) zákona o cestnej premávke].

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

Nové možnosti obcí riešiť niektoré porušenia pravidiel cestnej premávky

 

NEPREHLIADNITE tiež článok:
Nové nástroje boja proti vizuálnemu smogu (umiestňovanie reklamných stavieb)
 
Od 1. mája 2021 nadobudne účinnnosť zmena v stavebnom zákone.

Nedávno boli publikované novely dvoch zákonov, ktoré prinášajú ďalšie nástroje na boj s vizuálnym smogom, a to:

Ako uvádza predkladateľ novely stavebného zákona, tieto zmeny sú motivované aj tým, že expertný odhad hovorí, že už dnes cca 20 % – 30 % všetkých reklamných stavieb porušuje zákon. Nelegálne reklamné stavby majú pritom negatívny vplyv aj na vlastníkov legálnych reklamných stavieb, a to hlavne v prípadoch vysokého počtu takýchto stavieb na jednom mieste. Proces odstraňovania takýchto reklamných stavieb je komplikovaný a vlastníci môžu používať rôzne obštrukcie, aby tento proces ešte predĺžili.

 

Celé znenie článku nájdete tu.:

Nové nástroje boja proti vizuálnemu smogu (umiestňovanie reklamných stavieb)

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

30.04.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.