Nové podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V príspevku venujeme pozornosť prijatým opatreniam v súvislosti s ochorením covid-19, a to dotáciám na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a dotáciám na podporu humanitárnej pomoci.

Image48263

V príspevku venujeme pozornosť prijatým opatreniam v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré prijala vláda SR svojím nariadením č. 103/2020 Z. z. v súlade s § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 544/2010 Z. z.“).

Nariadenie vlády SR č.103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 rieši:

  1. zabezpečenie poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v čase krízovej situácie, t. j. v čase, keď sa nevykonáva výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole alebo vyučovanie v základnej škole,
  2. zabezpečenie pomoci pre skupiny občanov, ktorí prišli o zárobkovú činnosť v dôsledku krízovej situácie a nie sú oprávnení na pomoc poskytovanú v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s krízovou situáciou ani na žiadnu pomoc zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci,
  3. zabezpečenie pomoci pre ľudí bez domova ohrozených krízovou situáciou prostredníctvom poskytovania dotácií pre právnické osoby zabezpečujúce starostlivosť o túto cieľovú skupinu.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia“) sa poskytuje v súlade s § 4 zákona č. 544/2010 Z. z.

Dotácia sa poskytuje zriaďovateľovi materskej školy alebo zriaďovateľovi základnej školy. Ak je zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy okresný úrad v sídle kraja, tak sa dotácia môže poskytnúť obci alebo občianskemu združeniu, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy. V odôvodnených prípadoch sa dotácia môže poskytnúť samotnej materskej škole alebo základnej škole na základe písomnej dohody so zriaďovateľom alebo s obcou.

Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje:

  • posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,
  • materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • materskú školu, ak v materskej škole okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Poskytnutie dotácie je viazané na skutočnosť, že sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

Nariadenie vlády odstraňuje túto podmienku na čas krízovej situácie – podľa § 2 nariadenia vlády, ak v čase krízovej situácie dieťa odobralo obed alebo iné jedlo, podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. sa považuje za splnenú.

Podľa dôvodovej správy dôvodom odstránenia tejto podmienky je, že aj keď je podľa § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. na základe rozhodnutia ministerky školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky výchovno-vzdelávacia činnosť v materských školách a vyučovanie na základných školách prerušené, na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/30l0/2020 zo dňa 2. apríla 2020 je umožnené od 3. apríla 2020 v zariadeniach školského stravovania vydávať stravu určenému okruhu detí. Aby mohla byť týmto deťom poskytnutá dotácia, musí sa upustiť od podmienky účasti detí na výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách alebo vyučovaní na základných školách.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

06.05.2020