Nové povinnosti obcí pri ochrane spoločenských zvierat

V súvislosti s novelou zákona o veterinárnej starostlivosti vyplýva pre obce od 1. septembra 2019 nová povinnosť.

Image6076

1 Úvod

Zákonom č. 184/2018 Z. z. (ďalej aj len ako „novela“) došlo k novelizácii zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej aj len ako „zákon o veterinárnej starostlivosti“).

Novelou došlo k zásadnej zmene chápania postavenia zvierat. Po novom má živé zviera osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie.

Vo vzťahu k obciam do prijatia uvedenej novely existovala v zákone o veterinárnej starostlivosti len všeobecná požiadavka na zriaďovanie, prevádzke a podieľaní sa štátu a obcí na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá (§ 22 ods. 7), pričom obec bola povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce (§ 22 ods. 8).

Hoci novela (s výnimkou dvoch bodov – pozri časť 3) nadobudla účinnosť už od 1. 9. 2018, v reálnom zavedení do života sa zrejme doteraz veľa nezmenilo, čo môže byť spôsobené aj pretrvávajúcou absenciou vykonávacej vyhlášky (pozri časť 3).

2 Povinnosti obce

Po novom síce štát v zastúpení rezortným ministerstvom a obce stále zabezpečujú zriadenie alebo prevádzku karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá alebo sa na nich podieľajú. Povinnosti sú ale ukladané najmä obciam. O opustené (túlavé) zvieratá sa teda musia obce postarať samy. Obce teda môžu tieto zariadenia prevádzkovať samy alebo si ich služby objednať, prípadne sa inak podieľať na ich fungovaní.

Konkrétne je však obec tiež povinná:

  • zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat,
  • prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá.

Nezvyklým počinom zákonodarcu je uloženie povinnosti obci zabezpečiť trvalé označenie psa (mikročipom, tzv. transpondérom), ak jeho vlastníkovi bola uložená pokuta za nezabezpečenie trvalého označenia psa a túto pokutu aj zaplatil (§ 19 ods. 10 zákona o veterinárnej starostlivosti).

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

21.08.2019