Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

V príspevku upozorňujeme v širšom kontexte na novelu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy účinnú od 27. mája 2021.

Image56584

V príspevku upozorňujeme v širšom kontexte na novelu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“). Novela bola vykonaná zákonom č. 201/2021 Z. z. a je účinná dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Zákon č. 583/2004 Z. z. v § 5 a § 6 definuje, čo sú príjmy rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku, a v § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 určuje, aké výdavky sa uhrádzajú z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku. Novela zákona sa dotkla § 7 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého sa z rozpočtu obce uhrádzajú okrem výdavkov na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou a výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov aj výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce, výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich a iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi. Podľa cit. právnej úpravy z rozpočtu obce sa uhrádzajú aj záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti a úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí.

Oprávnenie obce vykonávať údržbu a zhodnocovanie majetku s neznámym vlastníkom.

Konkrétne došlo k novelizácii § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého sa z rozpočtu obce budú uhrádzať výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, s možnosťou uhrádzania výdavkov spojených s údržbou a zhodnocovaním majetku, ktorého vlastník alebo správca nie je známy a zároveň je využívaný obyvateľmi obce na verejný účel.

Dôvodom pre novelizáciu predmetného ustanovenia bola najmä potreba vykonávať opravy, údržbu a zhodnocovanie na cestách a chodníkoch v katastri obcí. Podľa dôvodovej správy sa v katastri obcí nachádza niekoľko desiatok tisíc kilometrov ciest, ktoré nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií, v mnohých prípadoch ide o komunikácie, ktoré ani nie sú zakreslené v katastrálnych mapách a nie sú zverené do správy obce. Väčšinou ide o účelové verejne prístupné komunikácie, ktoré sú využívané denne stovkami vodičov. Tieto účelové verejne prístupné komunikácie sú v stave, keď je potrebná ich údržba a v mnohých prípadoch ich zhodnotenie napr. formou rekonštrukcie.

Na základe tejto skutočnosti bola do právnej úpravy doplnená možnosť uhrádzania výdavkov z rozpočtu obce, ktoré sú účelovo určené na vykonanie údržby a zhodnotenia majetku, ktorého vlastník alebo správca nie je známy a ktorý je zároveň využívaný obyvateľmi obce na verejný účel. Doplnilo sa teda oprávnenie obce vykonávať údržbu a zhodnotenie majetku vo všeobecnosti, neobmedzilo sa to účelovo len na údržbu a zhodnotenie verejných miestnych a verejných účelových komunikácií, verejných chodníkov a iných verejných spevnených plôch, miestnych komunikácií (ako bolo v predkladanom návrhu novely zákona).

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

 

Neprehliadnite príspevok k novele zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ani od autora JUDr. Jakuba Ulahera, PhD., LL.M.:

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

31.05.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.