Novelizácia vyhlášky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Od 1. augusta 2019 nadobudli platnosť zmeny vyhlášky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Image28633

Novelizácia vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Dňa 1. 8. 2019 nadobudla platnosť vyhláška MZ SR č. 227/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov.

Dňa 1. 8. 2019 nadobudla platnosť vyhláška MZ SR č. 227/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov.

Ako závažnú zmenu vnímame nový odsek 2 § 4.

„Na vnútornom pracovisku, na ktorom dochádza k záťaži teplom, zamestnávateľ vykoná opatrenia na jej odstránenie. Ak záťaž teplom nie je možné odstrániť stavebnými, technickými alebo technologickými opatreniami, zamestnávateľ vykoná ďalšie primerané opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov podľa odsekov 7 a 9. Dodržiavanie dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce zabezpečí zamestnávateľ pri prekročení maximálnej prípustnej operatívnej teploty podľa prílohy č. 2 tabuliek č. 1 a 2, ak sú takéto teploty pravidelne prekračované viac ako 50 % dní v roku.“

 

To znamená, že skracovanie dlhodobo a krátkodobo únosného času práce sa týka zamestnávateľa len vtedy, ak je prekročená maximálna prípustná operatívna teplota na pracovisku viac ako 50 % dní v roku.
 

Z uvedeného vyplýva, že technologické teplo na pracovisku bude rozhodujúcim faktorom a nie vplyvy počasia ako doteraz. Vonkajšia teplota je vyššia prevažne v letných mesiacoch, ktoré netvoria 50 % dní v roku.

Teplé obdobie roka (príloha č. 2 tabuľka 1)

Trieda práce

Operatívna teplota v °C

Prípustná rýchlosť prúdenia vzduchu v m/s

Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu

optimálna

prípustná

1a

23 – 27

20 – 28

≤ 0,25

30 – 70 %

1b

22 – 25

19 – 27

≤ 0,3

1c

20 – 24

17 – 26

≤ 0,3

2a

18 – 21

15 – 25

0,1 – 0,3

2b

17 – 20

12 – 25

0,1 – 0,5

3, 4

Nestanovuje sa

Min. 10

0,1 – 0,5

Pre triedy práce 3 a 4 nie sú určené optimálne a prípustné hodnoty, ale je určený dlhodobo a krátkodobo únosný čas práce.

 

Pre chladné obdobie roka sa zvýšila minimálna prípustná teplota na pracovisku. Je to z dôvodu zlepšenia mikroklimatických podmienok na pracovisku v chladnom období.
 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

MUDr. Viliam Bršiak, MPH

Profil_foto_Bršiak_1.jpg

MUDr. Viliam Bršiak, MPH je pracovný lekár s dĺžkou praxe viac ako 30 rokov. 4 roky pracoval na vedúcich pozíciách Okresnej hygienickej stanice Považská Bystrica, cez 10 rokov vo vedení RÚVZ Žilina. Od roku 2006 pôsobí ako vedúci tímu pracovnej zdravotnej služby ProBenefit s.r.o. Je odborníkom na výskum a hodnotenie neuropsychickej záťaže, fyzickej záťaže a ergonomických aspektov práce. Dvadsať rokov pôsobil ako súdny znalec v odbore medicína a farmácia so špecializáciou na pracovné lekárstvo. Ďalej sa zaujíma o problematiku civilizačných ochorení a možnosti ich prevencie. Píše zrozumiteľným jazykom pre ľudí a vytvára protiváhu informácií z internetu a médií, ktoré sú zamerané komerčne a veľmi často obsahujú informácie, ktoré sú mnohokrát nesprávne a zavádzajúce.

Dátum publikácie

07.08.2019