Nový zákon o poskytovaní dotácií - podpora cykloturistiky

1. júla 2019 nadobudne účinnosť nový zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Cieľom nového zákona je poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Image43019

1 Úvod

1. 7. 2019 nadobudne účinnosť nový zákon č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (ďalej aj len ako „zákon“).

Ide o vládou predložený zákon, ktorý vychádza z dokumentu Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike schváleného na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 223 zo 7. mája 2013 a ktorý popisuje súčasný východiskový stav cyklodopravy a cykloturistiky.

Cieľom nového zákona je podpora rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, a to formou poskytnutia dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie, vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie cyklistickej komunikácie, výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry, osvetové kampane a propagačné kampane.

Štát si totiž uvedomil, že potenciál rozvoja cyklistickej dopravy výrazne prevyšuje aktuálne možnosti miestnych a regionálnych samospráv. Aj napriek čerpaniu prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov nevzniká predmetná infraštruktúra v dopravne exponovaných líniách, najmä v centrách väčších miest či turisticky atraktívnych mikroregiónoch.

2 Predmet zákona

Zákon upravuje možnosť Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „ministerstvo“) poskytovať dotácie z jeho rozpočtovej kapitoly oprávneným žiadateľom (pozri časť 3) na 4 konkrétne účely (§ 3):

  1. vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie,
  2. vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie cyklistickej komunikácie,
  3. výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry, alebo
  4. osvetové kampane a propagačné kampane, ktorých cieľom je podpora cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Zatiaľ ale štát neplánuje poskytovať dotácie na majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov, ktoré je často pritom tou najväčšou prekážkou.

Na účely tohto zákona pritom § 2 obsahuje definíciu niektorých v zákone používaných pojmov.

3 Poskytovanie dotácií

Dotácie (poskytovanie, používanie a zúčtovanie) sa spravujú jednak podmienkami tohto komentovaného zákona, ako aj všeobecného zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Ministerstvo bude vykonávať kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, účelnosti a podmienok použitia dotácie podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a kontrolu dodržiavania podmienok určených v zmluve (§ 9 ods. 1).

3.1 Žiadateľ

Žiadateľom o dotáciu podľa tohto zákona môže byť (§ 4 ods. 1):

  1. obec,
  2. združenie obcí,
  3. vyšší územný celok,
  4. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii sa dotácia poskytne prostredníctvom zriaďovateľa, alebo
  5. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorého cieľom je rozvoj cyklistickej dopravy alebo cykloturistiky.

O dotáciu tak budú môcť žiadať nielen samotné samosprávy, ale aj združenia obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pôjde teda o rôzne už existujúce regionálne združenia obcí alebo na tento účel špecificky založené nové združenia, ktoré budú mať ako hlavnú náplň budovanie cyklistickej infraštruktúry v regióne.

Žiadateľom tiež bude môcť byť aj občianske združenie (rôzne „cyklokoalície“).

 

Príspevok je skrátený. Celé znenie nájdete tu:

Nový zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

24.06.2019