Obchodná verejná súťaž na predaj majetku obce

Súťaž ako zásada pri prevode vlastníctva majetku obce, schvaľovanie prevodu vlastníctva majetku obce pri obchodnej verejnej súťaži, podmienky obchodnej verejnej súťaže, obchodná verejná súťaž na prenájom majetku obce.

Image38868

Obsah:

 1. Súťaž ako zásada pri prevode vlastníctva majetku obce

 2. Schvaľovanie prevodu vlastníctva majetku obce pri obchodnej verejnej súťaži

 3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 4. Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku obce

1 Úvod

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej aj len ako „ZMO“) ukladá obci vykonávať prevody vlastníctva majetku obce, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 9a ods. 1):

 1. na základe obchodnej verejnej súťaže,
 2. dobrovoľnou dražbou alebo
 3. priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.

Uvedeným ustanovením sa sleduje praktické naplnenie všeobecných povinností obce pri nakladaní a hospodárení s vlastným majetkom, uvedených najmä v § 8 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.) a § 7 ods. 1 (Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.) a § 7 ods. 2 ZMO (Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.).

2 Súťaž ako zásada pri prevode vlastníctva majetku obce

Zákon teda (okrem zákonných presne vymedzených výnimiek) určuje na prvom mieste súťažnú metódu prevodu vlastníctva majetku obce. Len v niektorých presne uvedených situáciách určuje výnimku, kedy by použitie súťažnej metódy z rôznych dôvodov nebolo efektívne, a to pri nasledovných prípadoch prevodu majetku obce (§ 9a ods. 8 ZMO):

 1. nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu,
 2. pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
 3. podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,
 4. hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,
 5. pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby,
 6. pri prevode nehnuteľného majetku obce do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku ako formy investičnej pomoci.

Z uvedených výnimiek o. i. vyplýva, že:

 • pri prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce nie je rozhodujúca hodnota tohto majetku,
 • pri prevode vlastníctva hnuteľného majetku obce je povinná súťažná metóda (ak nejde o inú výnimku podľa tohto zákona), ak jeho zostatková (teda účtovná) hodnota je aspoň 3 500 eur.

Príspevok je skrátený, celé znenie nájdete tu:

Obchodná verejná súťaž na predaj majetku obce

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

12.08.2019