Obec ako osobitný príjemca (Sociálne dávky)

V niektorých prípadoch sa niektoré štátne sociálne dávky alebo pomoc v hmotnej núdzi nevyplácajú priamo obvyklému príjemcovi, ale tzv. osobitnému príjemcovi. Tým je iná osoba, napríklad obec.

Image12348

Účelom tohto inštitútu je zamedziť situácii, kedy príjemca dávku nepoužíva na účel, na ktorý je určená. Zastavenie výplaty dávky nie je totiž vždy riešením, preto zákonodarca zvolil práve možnosť poskytovania dávok prostredníctvom inej osoby, ktorej sa dávka vyplatí a ktorá dohliada na ich použitie, prípadne namiesto príjemcu sama za dávku obstaráva potrebné veci a plnenia. Týmto sa tak zabezpečí, aby príjemca na jednej strane nepoužíval dávky na to, na čo nie sú určené (napr. alkohol, hracie automaty), ale zároveň nebude „odrezaný“ od tohto (často jediného) príjmu, pretože potrebné veci mu z dávky obstará osobitný príjemca. Zároveň je tak možné eliminovať problémy s úžerou.

Najčastejšie býva za osobitného príjemcu dávky určená obec, pretože táto je najbližšie k príjemcovi dávky a je predpoklad, že najlepšie pozná jeho pomery.

Osobitný príjemca môže byť určený buď z podnetu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ale napr. aj na základe podnetu samotnej obce, ak sa zistí, že sú pre určenie osobitného príjemcu splnené podmienky.

Osobitný príjemca môže vystupovať pri týchto dávkach:

  • dávka v hmotnej núdzi vrátane príspevkov („pomoc v hmotnej núdzi“),
  • prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa,
  • rodičovský príspevok,
  • príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí.

Právna úprava inštitútu osobitného príjemcu je tak upravená vo viacerých právnych predpisoch.

Poskytovanie dávok prostredníctvom osobitného príjemcu môže mať rôznu podobu, a to podľa konkrétnej situácie a jej poznania osobitným príjemcom. Tento tak môže poskytovať dávky postupne v menších sumách hotovosti na základe dokladov o nákupe; v prípade nezodpovedných príjemcov nákup alebo úhradu služby zabezpečí osobitný príjemca sám.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie:

Obec ako osobitný príjemca

Pomoc v hmotnej núdzi

Prídavok na dieťa

Rodičovský príspevok

Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí

Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu + záver

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

05.02.2020