Obec ako stavebný úrad

Článok sa zaoberá dvomi najčastejšími okruhmi problémov, ktoré sa vyskytujú v prípade postavenia obce ako stavebného úradu, a to nestrannosťou rozhodovania obce a jej garancie v zákone a vzťahom obecného zastupiteľstva a komisie k činnosti stavebného úradu.

Image43355

V článku sa budeme venovať dvom najčastejším okruhom problémov, ktoré sa vyskytujú v prípade postavenia obce ako stavebného úradu:

  1. Nestrannosť rozhodovania obce a jej garancie v zákone.
  2. Vzťah obecného zastupiteľstva a komisie k činnosti stavebného úradu.

V prvom rade treba povedať, že obec je právnická osoba a zároveň vykonáva právomoc ako orgán verejnej správy. Táto právomoc je v dvoch rovinách:

  1. Ako samospráva, čo je činnosť obecného zastupiteľstva.
  2. Ako prenesený výkon štátnej správy, čo je činnosť stavebného úradu.

Najznámejšia charakteristika obce je, že to je samosprávna jednotka. V praktickom rozmere to znamená, že: čo nie je vyslovene zverené inému (napríklad štátnemu orgánu) a nie je to zákonom zakázané, môže realizovať obec. Pri prenesenom výkone štátnej správy obec ako stavebný úrad vydáva rozhodnutia, ktoré menia, potvrdzujú alebo zakladajú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb. Ide jednak o celú sériu rozhodnutí začínajúc územným rozhodnutím, stavebným povolením a rôznymi formami užívacích povolení. Okrem toho obec v rámci tejto právomoci vykonáva úlohy štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebný zákon). Pri všetkých týchto činnostiach musí byť stavebný úrad nestranný a rozhodovať nezávisle. Nestrannosť je základný predpoklad legálneho konania a je súčasťou základného ľudského práva na spravodlivý proces. V zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len Správny poriadok) sa zákonodarca vyrovnal len s časťou problematiky, a to v prípade zaujatosti zamestnanca.

Z hľadiska tejto požiadavky na nezávislosť rozhodovania je právne polemické a zákonom neupravené garantovanie nestrannosti v prípadoch:

  1. Osoby starostu (jeho zaujatosť sa nedá namietať).
  2. Výkonu štátneho stavebného dohľadu (nejde o správne konanie).

Takúto nestrannosť náš právny poriadok nerieši. Z tohto dôvodu právneho vákua sa ňou ani nebudeme viacej zaoberať a len skonštatujeme, že zaujatosť starostu sa nedá namietať.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: JUDr. Martin Píry, Ph.D

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

JUDr. Martin Píry, Ph.D

autor_X-X_120x180.jpg

Správne konanie, stavebné právo, exekučné právo, právo životného prostredia, samospráva.

Dátum publikácie

31.07.2019