Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje aj na odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Príspevok rozoberá zmeny od 1. januára a 1. septembra 2019.

Image43681

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“) sa vzťahuje aj na odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré pri odmeňovaní svojich zamestnancov postupujú podľa tohto zákona. Teda zamestnávatelia určujú plat tejto skupine zamestnancov a posudzujú kvalifikačné predpoklady ustanovené na vykonávanie jednotlivých pracovných činností v súlade s uvedeným zákonom a v súlade s jeho vykonávacím predpisom, ktorým je nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z.“).

Novela zákona účinná do 1. januára 2019

Od 1. januára 2019 bol zákon č. 553/2003 Z. z. opätovne novelizovaný, a to zákonom č. 318/2018 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2019 menil a dopĺňal zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menili a dopĺňali niektoré zákony. Uvedená novela priniesla do zákona dosť zásadné zmeny. V článku budú zohľadnené aj tieto novelizované úpravy zákona.

Medzi zásadné zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. realizované novelou patrí zníženie počtu platových tried, do ktorých možno od 1. januára 2019 zaraďovať zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, z doterajších 14 platových tried na 11 platových tried. Zníženie platových tried bolo realizované zlúčením niektorých platových tried do jednej platovej triedy a u ostatných znížením čísla bývalej platovej triedy o tri. Spôsobu zníženia platových tried sa budeme venovať v samostatnej časti článku.

V nadväznosti na zníženie počtu platových tried sa zmenili aj ustanovenia zákona uvedené v § 5 ods. 3 a ods. 4 ustanovujúce, do ktorých platových tried je možné zaradiť zamestnancov v závislosti od toho, či vykonávajú pracovné činnosti s prevahou duševnej práce alebo vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce. Od 1. januára 2019 môže zamestnávateľ zaradiť zamestnanca, ktorý má vykonávať pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, do niektorej z platových tried 2 až 11 a zamestnanca, ktorý má vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce, do niektorej z platových tried 1 až 4.

Ďalšou zásadnou zmenou je zvýšenie počtu platových stupňov, z ktorých sa zamestnancom určuje tarifný plat. K uvedenej zmene došlo v nadväznosti na zvýšeniu počtu rokov, ktoré sa od 1. januára 2019 započítavajú do započítanej praxe na účely zaradenia zamestnanca do platového stupňa alebo na účely zvýšenia platovej tarify pedagogického a odborného zamestnanca, z doterajších 32 rokov na 40 rokov. V tejto súvislosti sa od 1. januára 2019 zvyšuje počet platových stupňov, do ktorých sa zaraďujú zamestnanci, z 12 platových stupňov na 14 platových stupňov.

V článku sú zapracované v príslušných častiach aj tieto novelizované úpravy zákona.

Kvalifikačné predpoklady a ich posudzovanie

Kvalifikačným predpokladom na účely zákona č. 553/2003 Z. z. ustanoveným pre najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, je vzdelanie vo vzťahu k požadovanému stupňu vzdelania a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.

Osobitný kvalifikačný predpoklad na účely uvedeného zákona je absolvovanie špeciálnych skúšok alebo špecializačných foriem vzdelávania ustanovených osobitným predpisom, ktoré sú nevyhnutné na získanie oprávnenia vykonávať určenú pracovnú činnosť.

Kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností, miera zložitosti, zodpovednosti, psychická záťaž a fyzická záťaž týchto pracovných činností sú uvedené v charakteristikách platových tried pre pracovné činnosti s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme v prílohe č. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. a pre pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme v prílohe č. 2 zákona.

 

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie nájdete tu:

Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Jarmila Szabová

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

12.08.2019