Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení

V  Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa dohodol benefit, ktorým je povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi na základe žiadosti zamestnanca v prvom polroku 2021 pracovné voľno s náhradou platu v rozsahu jeden deň.

Image53930

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“) sa vzťahuje aj na odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré pri odmeňovaní svojich zamestnancov postupujú podľa tohto zákona. Teda zamestnávatelia určujú plat tejto skupine zamestnancov a posudzujú kvalifikačné predpoklady ustanovené na vykonávanie jednotlivých pracovných činností v súlade s uvedeným zákonom a v súlade s jeho vykonávacím predpisom, ktorým je nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z.“).

Novela zákona účinná do 1. januára 2019

Od 1. januára 2019 bol zákon č. 553/2003 Z. z. opätovne novelizovaný, a to zákonom č. 318/2018 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2019 menil a dopĺňal zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menili a dopĺňali niektoré zákony. Uvedená novela priniesla do zákona dosť zásadné zmeny. V článku budú zohľadnené aj tieto novelizované úpravy zákona.

Medzi zásadné zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. realizované uvedenou novelou patrí zníženie počtu platových tried, do ktorých možno od 1. januára 2019 zaraďovať zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, z doterajších 14 platových tried na 11 platových tried. Zníženie platových tried bolo realizované zlúčením niektorých platových tried do jednej platovej triedy a u ostatných znížením čísla bývalej platovej triedy o tri. Spôsobu zníženia platových tried sa budeme venovať v samostatnej časti článku.

V nadväznosti na zníženie počtu platových tried sa zmenili aj ustanovenia zákona uvedené v § 5 ods. 3ods. 4 ustanovujúce, do ktorých platových tried je možné zaradiť zamestnancov v závislosti od toho, či vykonávajú pracovné činnosti s prevahou duševnej práce alebo vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce. Od 1. januára 2019 môže zamestnávateľ zaradiť zamestnanca, ktorý má vykonávať pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, do niektorej z platových tried 2 až 11 a zamestnanca, ktorý má vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce, do niektorej z platových tried 1 až 4.

Ďalšou zásadnou zmenou je zvýšenie počtu platových stupňov, z ktorých sa zamestnancom určuje tarifný plat. K uvedenej zmene došlo v nadväznosti na zvýšeniu počtu rokov, ktoré sa od 1. januára 2019 započítavajú do započítanej praxe na účely zaradenia zamestnanca do platového stupňa alebo na účely zvýšenia platovej tarify pedagogického a odborného zamestnanca, z doterajších 32 rokov na 40 rokov. V tejto súvislosti sa od 1. januára 2019 zvyšuje počet platových stupňov, do ktorých sa zaraďujú zamestnanci, z 12 platových stupňov na 14 platových stupňov.

Uvedený zákon bol dvakrát novelizovaný aj od 1. septembra 2019, tieto novely sa však nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení nedotkli a z uvedeného dôvodu sa nimi v článku nebudeme zaoberať.

Novely zákona účinné od 1. januára 2020

Od 1. januára 2020 došlo k opätovnej novelizácii uvedeného zákona, a to dvoma zákonmi. Uvedieme len novelizačné body týkajúce sa zamestnancov rezortu školstva so zameraním na nepedagogických zamestnancov.

Prvým zákonom, ktorým bol novelizovaný zákon č. 553/2003 Z. z. od 1. 1. 2020, bol zákon č. 381/2019 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedenou novelou sa zmenila maximálna možná výška príplatku za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia  z „najviac 2,5 % z platovej tarify 9. platovej triedy prvej pracovnej triedy mesačne“ na „najviac 5 % z platovej tarify 9. platovej triedy prvej pracovnej triedy mesačne“.

Druhým zákonom, ktorým bol novelizovaný zákon č. 553/2003 Z. z. od 1. 1. 2020, je zákon č. 470/2019 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý článkom II novelizoval aj zákon č. 553/2003 Z. z. Uvedenou novelou sa upravili podmienky na odobratie a zníženie osobného príplatku tak, že  od 1. januára 2020 osobný príplatok je možné zamestnancovi zvýšiť, znížiť alebo odobrať len na základe úrovne kvality plnenia pracovných úloh a zároveň je návrh na zníženie alebo odobratie osobného príplatku  zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Bližšie informácie k tejto zmene sú v časti „osobný príplatok“. Touto novelou došlo aj k zmene príplatku za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla tak, že sa zmenil na dva príplatky a v tejto súvislosti sa zmenil aj jeho názov „príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla“ na názov „príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla a príplatok za vedenie služobného motorového vozidla“. To znamená, že  od 1. 1. 2020 sú to dva príplatky. Jeden je príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla, ktorý je nárokovým príplatkom, a druhým je príplatok za vedenie služobného motorového vozidla, ktorý zamestnávateľ zamestnancovi môže, ale nemusí poskytovať. Keďže v regionálnom školstve sa tento príplatok poskytuje výnimočne, v článku sa mu bližšie nevenujeme.

Od 1. januára 2021 zákon č. 553/2003 Z. z. novelizovaný nie je. Dotkla sa ho však novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2021, realizovaná článkom II zákona č.  294/2020 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2021 mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Uvedenou novelou Zákonníka práce dochádza od 1.1.2021 aj k zmene ustanovenia § 123 ods. 1 Zákonníka práce týkajúceho sa mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, ako aj ustanovenia § 122a Zákonníka práce týkajúceho sa mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu  a § 122b Zákonníka práce týkajúceho sa mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu, na ktoré sa zákon č. 553/2003 Z. z. odvoláva. Z uvedeného dôvodu sa menia aj minimálne sumy príplatkov za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu upravené § 16§ 17 zákona č. 553/2003 Z. z. Konkrétne zmeny sú uvedené v časti 4.3.1 týkajúce sa príplatkov za prácu v noci a príplatku za prácu v sobotu a v nedeľu.

V článku sú zapracované v príslušných častiach aj tieto novelizované úpravy zákona.

Kvalifikačné predpoklady a ich posudzovanie

Kvalifikačným predpokladom na účely zákona č. 553/2003 Z. z. ustanoveným pre najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, je vzdelanie vo vzťahu k požadovanému stupňu vzdelania a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.

Osobitný kvalifikačný predpoklad na účely uvedeného zákona je absolvovanie špeciálnych skúšok alebo špecializačných foriem vzdelávania ustanovených osobitným predpisom, ktoré sú nevyhnutné na získanie oprávnenia vykonávať určenú pracovnú činnosť.

Kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností, miera zložitosti, zodpovednosti, psychická záťaž a fyzická záťaž týchto pracovných činností sú uvedené v charakteristikách platových tried pre pracovné činnosti s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme v prílohe č. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. a pre pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme v prílohe č. 2 zákona.

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé pracovné činnosti, ktoré sú vypracované v súlade s charakteristikami platových tried, sú uvedené v katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme alebo v katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „katalóg“). Uvedený katalóg je vydaný ako nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov. Pracovné činnosti s prevahou duševnej práce sú uvedené v prílohe č. 1 uvedeného nariadenia vlády a pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme sú uvedené v prílohe č. 1 uvedeného nariadenia vlády. Aj uvedené nariadenie vlády bolo v súvislosti so znížením počtu platových tried od 1. januára 2019 novelizované.

Na základe uvedeného sa nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení rozdeľujú na dve základné skupiny, a to na zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, remeselné, manuálne alebo manipulačné, ktorými sú v školách napr. školníci, vrátnici, kuchárky, upratovačky, údržbári. Druhú skupinu tvoria zamestnanci, ktorí vykonávajú pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, ktorými sú napr. pracovné činnosti vedúcich školských jedální, personalistov, účtovníkov, mzdových účtovníkov, ekonómov, rozpočtárov, správcov počítačovej siete, ako aj administratívne činnosti vykonávané na sekretariáte riaditeľa školy.

Každá príloha katalógu sa rozdeľuje na časti, ktorých je 22 a ktorých názvy spravidla kopírujú názvy jednotlivých rezortov. Prierezové činnosti, ktoré sa vykonávajú spravidla vo všetkých rezortoch, sú uvedené v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v obidvoch prílohách katalógu. A v tejto časti katalógu sa nachádza aj prevažná väčšina pracovných činností vykonávaných nepedagogickými zamestnancami škôl a školských zariadení. Pracovné činnosti správcu siete sú uvedené v časti 07. Informatika prílohy č. 1, pracovné činnosti údržbárske a remeselnícke sú uvedené v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok, obec) prílohy č. 2 katalógu. Osobitné pracovné činnosti nepedagogických zamestnancov vykonávané v školstve, napr. školník, sú uvedené od 1. januára 2019 v premenovanej časti 17. Školstvo a šport v obidvoch prílohách nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady uvedené v katalógu musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom záujme, ak nie je v zákone ustanovené inak. V prípade, ak zamestnanec nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený zákonom alebo kvalifikačný predpoklad, ktorý je uvedený v katalógu na vykonávanie jednotlivých pracovných činností, nemožno mu udeliť výnimku z jeho nesplnenia, ak nie je v zákone ustanovené inak. To znamená, že zamestnávateľ nemôže udeliť zamestnancovi výnimku z požadovaného kvalifikačného predpokladu, teda nemôže udeliť zamestnancovi výnimku zo stupňa vzdelania požadovaného uvedenými právnymi predpismi na výkon pracovnej činnosti, ak mu to tento zákon neumožňuje.

Zákon umožňuje uzatvoriť pracovný pomer aj so zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania o jeden stupeň, ale pracovnú zmluvu s takýmto zamestnancom možno uzatvoriť len vtedy, ak má zamestnanec vykonávať pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce a má byť zaradený do 3. platovej triedy alebo do 4. platovej triedy. Ďalšou podmienkou je, že na vykonávanie týchto pracovných činností podľa rozhodnutia zamestnávateľa stačí stredné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore a najmenej päť rokov odbornej praxe. Okruh takýchto pracovných činností je zamestnávateľ povinný určiť v pracovnom poriadku.

To znamená, že zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu aj so zamestnancom, ktorý získal stredné vzdelanie, teda má len vyučenie v odbore, ale len na vykonávanie pracovných činností s prevahou fyzickej práce, ktoré sú podľa katalógu zaradené v 3. alebo v 4. platovej triede, na vykonávanie ktorých sa podľa katalógu vyžaduje úplné stredné vzdelanie, ak má zamestnávateľ okruh týchto pracovných činností, na vykonávanie ktorých podľa jeho rozhodnutia stačí stredné vzdelanie, t.j. len výučný list, určený vo svojom pracovnom poriadku a podľa rozhodnutia zamestnávateľa stačí na vykonávanie týchto pracovných činností najmenej päť rokov odbornej praxe.

Aj zákon, aj katalóg ustanovujú na vykonávanie jednotlivých pracovných činností len stupeň vzdelania, bez zamerania odboru vzdelania. Teda právne predpisy neustanovujú, v akom učebnom alebo študijnom odbore musia mať títo zamestnanci získané vzdelanie na vykonávanie jednotlivých pracovných činností. Zamestnávateľ si však môže tieto požiadavky určiť vo svojom pracovnom poriadku sám, teda môže vo svojom pracovnom poriadku určiť na vykonávanie niektorých pracovných činností kvalifikačné požiadavky (zameranie alebo odbor vzdelania, absolvovanie odborného kurzu, ktorý súvisí s vykonávaním pracovnej činnosti, alebo ďalšie kvalifikačné požiadavky). To znamená, že zamestnávateľ si môže určiť, že napr. na vykonávanie pracovnej činnosti kuchárky alebo vedúcej školskej jedálne musí mať zamestnanec získané stredné alebo úplné stredné vzdelanie v študijnom odbore kuchár alebo to, že na vykonávanie pracovnej činnosti ekonóma a rozpočtára musí mať zamestnanec absolvovaný študijný odbor ekonomického zamerania a pod. Určením týchto požiadaviek sa však pre zamestnávateľa stávajú záväznými a na takto vymedzené miesta nemôže prijať zamestnanca, ktorý stanovenú kvalifikačnú požiadavku spĺňať nebude.

Od 1. januára 2019 sa do § 4 zákona, ktorý ustanovuje jednotlivé zložky platu, doplnila nová zložka platu, ktorou je rozdiel podľa § 32f ods. 13 novelizovaného zákona. Rozdiel podľa uvedeného prechodného ustanovenia zákona patril od 1. januára 2019 zamestnancovi, ktorého funkčný plat určený k 1. januáru 2019 podľa novely zákona bol nižší ako funkčný plat, ktorý mal zamestnanec priznaný k 31. decembru 2018. Takémuto zamestnancovi patrí od 1. januára 2019 rozdiel do sumy funkčného platu priznaného zamestnancovi k 31. decembru 2018.

Nárok na poskytnutie rozdielu nevznikol zamestnancovi, ktorý bol od 1. januára 2019 preradený do nižšej platovej triedy, a ani zamestnancovi, u ktorého od 1. januára 2019 došlo k zníženiu, odňatiu alebo k zániku dôvodu na priznanie platovej náležitosti podľa § 4 ods. 1 písm. c) až l), u) alebo písm. v) zákona, t. j., ak u nepedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia od 1. januára 2019 došlo k zníženiu, odňatiu alebo k zániku príplatku za riadenie, príplatku za zastupovanie, osobného príplatku, platovej kompenzácie za sťažený výkon práce, príplatku za zmennosť, výkonnostného príplatku alebo príplatku za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla.

Rozdiel, ktorý patrí zamestnancovi od 1. januára 2019, sa počas trvania pracovného pomeru zamestnanca u toho istého zamestnávateľa nemení. Povinnosť poskytovať zamestnancovi rozdiel a podmienky jeho poskytovania sú ustanovené v prechodnom ustanovení zákona uvedenom v § 32f ods. 13 zákona.

V nadväznosti na doplnenie novej zložky platu a na zavedenie nových druhov zvýšenia platu sa od 1. januára 2019 mení aj definícia funkčného platu. Od 1. januára 2019 je funkčným platom súčet tarifného platu, zvýšenia tarifného platu podľa § 7 ods. 6 až 9 novelizovaného zákona, rozdielu podľa § 32f ods. 13 a príplatkov určených mesačnou sumou podľa § 4 ods. 1 písm. c) až j), l), u) a v) zákona, ktorými sú u nepedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, osobný príplatok, platová kompenzácia za sťažený výkon práce, príplatok za prácu v krízovej oblasti, príplatok za zmennosť a príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla. Od 1. januára 2019 je aj novozavedená zložka platu, ktorou je rozdiel podľa § 32f ods. 13 zákona, súčasťou funkčného platu.

V nadväznosti na novely zákona  účinné od 1. septembra 2019 sa  zmenila definícia funkčného platu aj od 1. 9. 2019. Avšak táto zmena sa nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení nedotýka.

V spôsobe zaraďovania zamestnancov do platových tried k zmenám nedošlo. Aj od 1. januára 2019 a aj doteraz sa nepedagogickí zamestnanci zaraďujú do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú budú vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Novozavedené zvýšenia tarifného platu uvedené v § 7 ods. 6ods. 7 zákona sa na nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení nevzťahujú.

Plat

Jednotlivé zložky platu, ktoré môžu títo zamestnanci poberať, sú ustanovené v § 4 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. Nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení však nepoberajú všetky zložky platu uvedené v tomto ustanovení zákona. Ich plat spravidla tvorí len tarifný plat a osobný príplatok, prípadne príplatok za zmennosť. Zamestnanci vykonávajúci práce s prevahou fyzickej práce môžu poberať aj výkonnostný príplatok, vedúci zamestnanci aj príplatok za riadenie a zamestnanec zastupujúci vedúceho zamestnanca aj príplatok za zastupovanie. Táto skupina zamestnancov môže poberať aj ďalšie príplatky, a to príplatok za prácu v noci, príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za prácu nadčas, plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a aj odmenu, ktoré síce netvoria funkčný plat, ale sú platom. Okrem uvedeného platu im patrí za podmienok a v rozsahu ustanovených uvedeným zákonom náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie.

Plat je zadefinovaný v zákone ako peňažné plnenie, ktoré sa poskytuje zamestnancovi za prácu. Za plat sa nepovažuje náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie a ďalšie plnenia, ktoré sa zamestnancovi poskytujú podľa osobitných predpisov v súvislosti s vykonávaním práce, a to najmä odstupné, odchodné a cestovné náhrady.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení celé znenie nájdete tu:

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.