Odmeňovanie zamestnancov obce

Môže obec odmeňovať svojich zamestnancov podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme aj podľa poriadku odmeňovania upraveného podľa Zákonníka práce?

Image33860

Celá otázka:

Obec pri odmeňovaní svojich zamestnancov postupuje podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, na týchto zamestnancov sa vzťahuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Zamestnáva tiež uchádzačov o zamestnanie, na ktorých úrad práce na základe dohody o poskytnutí príspevku podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti refunduje cenu práce vo výške 80 % - (minimálna mzda - 520 eur + odvody). Môže obec týchto zamestnancov odmeňovať podľa Zákonníka práce alebo ako ostatných zamestnancov podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme?

V prípade odmeňovania podľa Zákonníka práce (minimálna mzda) - vzťahuje sa dĺžka pracovného času 7,5 hod., dovolenka + 5 dní aj na týchto zamestnancov?

V prípade odmeňovania podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – môže obec zamestnancov zaradiť do 1. stupňa 1. platovej triedy, kde je výška platu 520 eur, pretože nie sú k dispozícii doklady na preukázanie odpracovaných rokov?

Odpoveď:

Obec sa môže rozhodnúť, či svojich zamestnancov s výnimkou zamestnancov, ktorí sú zaradení v škole alebo v školskom zariadení bez právnej subjektivity, bude odmeňovať podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa poriadku odmeňovania upraveného podľa Zákonníka práce. Ktorýkoľvek z uvedených spôsobov odmeňovania bude obec uplatňovať, je povinná ho uplatňovať u všetkých svojich zamestnancov, teda aj u uchádzačov o zamestnanie z úradu práce, ktorých zamestnáva v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy.

Pracovný čas 37,5 hodiny týždenne a predĺženie dovolenky o päť dní ustanovuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, na príslušný kalendárny rok. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, na príslušný kalendárny rok, sa vzťahuje, ako vyplýva z jej názvu, len na zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z., ktorí sú vymedzení v § 1 ods. 1 uvedeného zákona a v čl. I ods. 2 uvedenej kolektívnej zmluvy. Teda uvedená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a ňou upravený týždenný pracovný čas a dĺžka dovolenky sa vzťahuje na zamestnancov obce v prípade, ak obec odmeňuje svojich zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Zamestnávateľ je povinný určiť dĺžku započítanej praxe zamestnanca a na základe jej dĺžky je povinný zaradiť zamestnanca do jedného zo 14 platových stupňov. Zamestnanec je povinný preukázať dĺžku započítanej praxe zamestnávateľom určeným spôsobom, napr. čestným vyhlásením zamestnanca. Poznamenávame, že do započítanej praxe sa zo zákona započítavajú aj doby taxatívne v zákone vymedzené, ako je napr. čas starostlivosti o dieťa, ktorý je zamestnávateľ povinný započítať do započítanej praxe každému zamestnancovi. Do 1. platového stupňa sa zaraďuje len zamestnanec, ktorý má 0 až 2 roky započítanej praxe, a teda do 1. platového stupňa možno zaradiť len zamestnanca s uvedenou dĺžkou praxe.

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

08.08.2019