Odstúpenie od pracovnej zmluvy a odvolanie výpovede

Odstúpenie od pracovnej zmluvy, prípadne odvolanie výpovede nie je v praxi až tak bežné, čo však neznamená, že to nie je možné. V článku si popíšeme, za akých podmienok je možné od pracovnej zmluvy odstúpiť a akým spôsobom je odvolanie výpovede možné.

Image35068

Odstúpenie od pracovnej zmluvy, prípadne odvolanie výpovede nie je v praxi až tak bežné, čo však neznamená, že to nie je možné. Zamestnávateľ a zamestnanec často ani nemajú vedomosť o tom, že aj v pracovnoprávnych vzťahoch je možné od pracovnej zmluvy odstúpiť, prípadne že je možné výpoveď danú zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca odvolať a v pracovnom pomere naďalej pokračovať. V tomto článku si popíšeme, za akých podmienok je možné od pracovnej zmluvy odstúpiť a akým spôsobom je odvolanie výpovede možné.

I. Uzatvorenie pracovnej zmluvy

Zákonník práce uvádza, že zmluva uzatvorená podľa tohto zákona alebo iných pracovnoprávnych predpisov je uzatvorená, len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu.

Keď si uvedené ustanovenie Zákonníka práce rozdrobíme na menšie, Zákonník práce stanovuje, že zamestnávateľ môže uzatvoriť len taký typ zmluvy, ktorá je upravená v pracovnoprávnych predpisoch. Dané ustanovenie Zákonníka práce má kogentnú povahu, čo znamená nemožnosť odchýliť sa od daného ustanovenia. To znamená, že pokiaľ by zamestnávateľ aj uzatvoril zmluvu, ktorá nie je prípustná v zmysle Zákonníka práce, takáto zmluva nie je dovolená a ani prípustná.

V prípade uzatvárania zmlúv Zákonník práce nedefinuje všetky podmienky, a preto je potrebné subsidiárne použiť Občiansky zákonník, a teda v prípade uzatvárania zmlúv je potrebné riadiť sa aj ustanoveniami § 43 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Ustanovenie Zákonníka práce ďalej uvádza okamih vzniku zmluvy. Okamihom vzniku zmluvy v tomto prípade je „len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu“, čiže okamihom dosiahnutia konsenzu, resp. zhody medzi zamestnávateľom a zamestnancom na obsahu zmluvy. Vznik zmluvy však predpokladá splnenie troch základných právnych skutočností:

  1. návrh (oferta);
  2. prijatie návrhu (akceptácia);
  3. vzájomná zhoda vôle subjektov.

Návrhom sa rozumie jednostranný adresovaný prejav vôle, jednoduchšie povedané – zamestnávateľ navrhne zamestnancovi uzavretie pracovnej zmluvy. Občiansky zákonník definuje ako návrh prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy, je určený jednej alebo viacerým osobám, je dostatočne určitý a samozrejme je potrebné, aby z neho vyplývala vôľa zamestnávateľa, aby bol viazaný v prípade jeho prijatia. Možno povedať, že za platný návrh možno považovať len taký, ktorý je:

  • uskutočnený spôsobilou osobou (z hľadiska konajúceho subjektu);
  • slobodný (z hľadiska vôle);
  • vážny (z hľadiska vôle);
  • určitý a zrozumiteľný (z hľadiska prejavu vôle);
  • dovolený (z hľadiska právneho úkonu);
  • možný (z hľadiska právneho úkonu).

Pri uzatváraní zmluvy, či už pracovnej, alebo inej je potrebné, aby táto zmluva neobchádzala zákon, nebola v rozpore so zákonom alebo sa nepriečila dobrým mravom. V opačnom prípade by totiž taký

návrh pracovnej zmluvy bol považovaný za neplatný a následkom by bolo jedine to, že by nedošlo k jej akceptácii.

II. Odstúpenie od pracovnej zmluvy

Platný právny poriadok ustanovuje, že je možné odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak to Občiansky zákonník (§ 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka – Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté) alebo iný zákon ustanovuje.

Zároveň je však možné odstúpiť od zmluvy aj v prípade dohody účastníkov.

Odstúpenie od zmluvy v pracovnom práve je v celku špecifickým inštitútom. Zamestnanec a ani zamestnávateľ nemôžu svojvoľne odstúpiť od pracovnej zmluvy a ani si možnosti odstúpenia dohodou upraviť. Odstúpiť od pracovnej zmluvy môžu len zo zákonných dôvodov, ktoré sú vymedzené v ustanovení § 19 Zákonníka práce. Odstúpením od zmluvy však nie je dotknuté právo na náhradu škody. Uvedené ustanovenie Zákonníka práce uvádza, že účastník, ktorý konal v omyle, ktorý druhému účastníkovi musel byť známy, má právo od zmluvy odstúpiť, ak sa omyl týka takej okolnosti, že by bez neho k zmluve nedošlo.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

AUTOR

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

autor_Lukajka.jpg

JUDr. Jozef Lukajka PhD. okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako riadiaci advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce, kde okrem iného dohliadal na dodržiavanie pracovného práva a BOZP v spoločnostiach. Počas svojej praxe nadobudol skúsenosti najmä v oblasti sporovej agendy (pracovné právo, BOZP, trestné právo, správne právo a pod.) a práva v e-commerce (eshopy, internetové obchody a pod.) pri poskytovaní právnych služieb pre slovenských a zahraničných klientov. Právnemu rámcu eshopov a ich zastupovaniu v súdnych konaniach, konaniach so SOI a Úradu na ochranu osobných údajov sa venuje od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. a pod.) v zmysle neskorších novelizácií a nových zákonov. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych riešení pre firmy a živnostníkov.

Dátum publikácie

20.07.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.