Odstupné a odchodné u zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

V článku rozoberáme tiež sadzby dane a odvod, platenie, splatnosť poistného a príspevkov odchodného a odstupného.

Image49171

Podmienky, za ktorých zamestnávateľ môže alebo kedy je povinný poskytnúť zamestnancovi odstupné a odchodné a ich výšku, upravujú viaceré predpisy. Základné podmienky upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. U zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, je ich maximálna výška obmedzená zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. U zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní svojich zamestnancov postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sú aj školy a školské zariadenia, uvedené inštitúty upravuje aj kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, na príslušný kalendárny rok.

Odstupné

Vzhľadom na to, že Zákonník práce ustanovuje výšku odstupného v sume „najmenej“, niektorí zamestnávatelia si môžu v podnikovej kolektívnej zmluve alebo v inom vnútornom predpise zvýšiť výšku odstupného aj nad rozsah uvedený v Zákonníku práce, pritom sú povinní vyplatiť zamestnancovi odstupné najmenej v sume ustanovenej Zákonníkom práceako minimálnej. Okrem toho môže byť výška odchodného pre jednotlivých zamestnávateľov upravená kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa.

Podľa § 76 Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť odstupné zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Podľa § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce ide o výpoveď z dôvodu, keď sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce. To znamená, že keď sa zamestnávateľ zrušuje a zamestnanec dostane z uvedeného dôvodu výpoveď z pracovného pomeru, tomuto zamestnancovi v tomto prípade prináleží odstupné. Takisto prináleží zamestnancovi odstupné z dôvodu, keď sa zamestnávateľ alebo jeho časť premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce totiž zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo ak zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu. To znamená, že v prípade, ak sa premiestňuje zamestnávateľ a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta, ktoré bolo v pracovnej zmluve dohodnuté ako miesto výkonu práce, zamestnávateľ dá zamestnancovi výpoveď a tomuto zamestnancovi vzniká aj nárok na odstupné.

Ďalším dôvodom, kedy vznikne zamestnancovi nárok na odstupné, je prípad, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ v tomto prípade dá zamestnancovi výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Aj v tomto prípade je možné dať zamestnancovi výpoveď len vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo aj vtedy, ak zamestnávateľ síce ponúkne zamestnancovi vhodnú prácu, ale zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu. To znamená, že aj zamestnancovi, ktorý dostal výpoveď z dôvodu nadbytočnosti a ktorý neprijal ponúknutú prácu, vzniká nárok na odstupné.

Dôvodom na poskytnutie odstupného je aj skutočnosť, ak zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. V tomto prípade zamestnanec predlo­ží zamestnávateľovi lekársky posudok, podľa ktorého stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. V takomto prípade môže zamestnávateľ zamestnanca preložiť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú môže vykonávať aj vzhľadom na svoj zdravotný stav, a ak zamestnanec túto prácu odmietne alebo zamestnávateľ takúto prácu nemá, zamestnávateľ dá zamestnancovi výpoveď z pracovného pomeru a zamestnancovi tiež vzniká nárok na odstupné. To znamená, že odstupné patrí zamestnancom len z týchto dôvodov vymedzených v § 76 ods. 1 a 2 Zákonníka práce.

V iných prípadoch môže zamestnávateľ poskytnúť odstupné len vtedy, ak to má upravené v podnikovej kolektívnej zmluve. Napr. riaditeľovi školy pri skončení výkonu funkcie odstupné nepatrí.

Takisto nepatrí odstupné ani pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom vymedzeným zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa skončí pracovný pomer na základe zákona z dôvodu dovŕšenia 65 rokov veku.

Zamestnávatelia, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z., musia dodržať aj obmedzenie ustanovené v § 13b ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z., ktoré obmedzuje možnosť poskytnutia odstupného.

Suma odstupného závisí od toho, či sa pracovný pomer zamestnanca:

  • skončí výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce alebo
  • skončí výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, teda bude čerpať výpovednú dobu alebo
  • skončí dohodou z tých istých vyššie uvedených dôvodov, teda ak zamestnanec nebude čerpať výpovednú dobu, ale skončí pracovný pomer dohodou pred začatím plynutia výpovednej doby v nadväznosti na vyššie uvedené výpovedné dôvody.

Okrem toho suma odstupného závisí aj:

  • od počtu odpracovaných rokov zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede.

Do počtu odpracovaných rokov na uvedené účely sa započítava čas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa, ktorý zamestnancovi doručuje výpoveď, t. j. odo dňa vzni­ku uzatvorenia pracovného pomeru až do dňa doručenia výpovede.

U tých zamestnancov, u ktorých došlo k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, sa do odpracovaných rokov na uvedené účely započítava aj doba trvania pracovného pomeru u predchádzajúceho zamestnávateľa, teda u zamestnávateľa, z ktorého prešli práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na nového zamestnávateľa.

Podľa § 76 Zákonníka práce zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z jedného z vyššie uvedených dôvodov, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume:

  • jeho priemerného mesačného zárob­ku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
  • dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
  • trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
  • štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsaťrokov.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení celé znenie:

Odstupné a odchodné aj u zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Odstupné

Odchodné (sadzba dane a odvod, platenie, splatnosť poistného a príspevkov odchodného a odstupného)

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

22.06.2020