Oprávnené výdavky zriadených štátnych organizácií

Príspevok sa venuje náležitostiam a oprávneniam disponovania s verejnými prostriedkami organizácií zriadených kapitolou štátneho rozpočtu alebo na základe osobitného predpisu – rozpočtové organizácie štátu a príspevkové organizácie štátu.

Image42829

Štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia sa riadi pri hospodárení okrem obligatórnej právnej normy – zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, i výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len Výnos). Treba na úvod uviesť, že predmetný Výnos bol novelizovaný poslednou väčšou zmenou v roku 2017 (opatrenie z 22. novembra 2017 č. MF/017340/2017-421– oznámenie č. 307/2017 Z. z. evidované vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2017).

Čo všetko uvedený Výnos uvádza? Ako zákonne podľa neho postupovať? Má rozpočtová organizácia štátu aj nové povinnosti? Je uvedený Výnos účinný i pre rok 2019?

Nižšie uvádzam prípady, ktoré definuje bližšie pre podmienky zriadených štátnych organizácií normatívny právny akt – spomínaný Výnos.

Výdavky, ktoré môže štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia použiť zo svojho rozpočtu, sú i:

  1. výdavky na školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá alebo kongresy,
  2. výdavky na periodickú tlač a neperiodickú tlač a na iné prostriedky slúžiace na vzdelávanie zamestnancov či
  3. bežné výdavky a kapitálové výdavky na dovybavenie a technické zhodnotenie existujúcich vzdelávacích zariadení, ubytovacích zariadení a rekreačných zariadení.

Použitie prostriedkov na poistné a poistenie majetku

Rozpočtová organizácia štátu a príspevková organizácia môže použiť prostriedky na poistenie, a to na poistenie majetku v správe organizácie (štátny majetok), ako aj na zmluvné poistenie prenajatého majetku (ak slúži na plnenie úloh organizácie štátu – rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie).

Treba uviesť, že verejné prostriedky z rozpočtu štátnej príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie možno použiť na aj poistenie liečebných nákladov v zahraničí pre zamestnancov organizácie vyslaných organizáciou na zahraničnú pracovnú cestu.

V praxi možno zistiť pri kontrolách, že organizácia uhradila poistenie za zamestnancov, napríklad celoročnú starostlivosť v súkromnej klinike alebo poistenie zamestnanca na pracovisku. Uvedené poistenia a poistné plnenia neuvádza predmetný Výnos a ani zákon o rozpočtových pravidlách. Je potrebné uviesť, že organizácia má mať primárne tieto druhy poistení (v zmysle predošlej vety) určené v kolektívnej zmluve alebo v zásadách čerpania sociálneho fondu. V takom prípade ide o zákonný spôsob.

Upozornenie:

V zmysle častých otázok zamestnancov štátnych organizácií je potrebné uviesť, že rozpočtová organizácia i príspevková organizácia štátu môže použiť rozpočtované prostriedky na hromadnú prepravu zamestnancov na pohreb zosnulého zamestnanca a na zakúpenie vencov a kytíc.

Príspevok je skrátený. Celé znenie nájdete tu:

Oprávnené výdavky zriadených štátnych organizácií

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Image41451.jpg

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

Dátum publikácie

11.06.2019