Oznámenie o výške a zložení funkčného platu od 1. 9. 2019

Zmeny od 1. septembra 2019 aj v oznámení o výške a zložení funkčného platu - prinášame Vzory dekrétov.

Image44030

Hlavička zamestnávateľa

 

                                    Vážená pani

                                    Mgr. Martina Školská

 

                                    Základná škola

                                    Tu

Osobné číslo:  Číslo:  Vybavuje/linka: Miesto/dátum:
132 114/2019 Mgr. Malá Tvrdošín 2. 1. 2019

 

 

Vec

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu

 

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, a v súlade s Vaším zaradením do 5. platovej triedy a 11. platového stupňa

 

určujem

 

mesačne, s účinnosťou od 1. januára 2019, Váš funkčný plat nasledovne:

 

tarifný plat podľa § 7 ods. 1 zákona vo výške

717,50 €

osobný príplatok podľa § 10 zákona vo výške

100,00 €

funkčný plat mesačne spolu vo výške

817,50 €

 

Funkčný plat určený týmto oznámením sa Vám bude vyplácať v stanovených termínoch po vykonaných zrážkach z platu podľa platných predpisov, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bol priznaný.

Vzor je uvedený v skrátenom znení, celé znenie spolu s ďalšími štyrmi vzormi nájdete tu.

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

10.09.2019