Plat riaditeľa školy 2019

Článok rozoberá plat riaditeľa školy z pohľadu kompetencie jeho určenia, jeho jednotlivé zložky, ich nárokovateľnosť a nenárokovateľnosť, výšku a podmienky na ich priznanie so zameraním na riaditeľov škôl, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane jeho novely účinnej od 1. januára 2019.

Image41073

Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane odmeňovania riaditeľov škôl je ustanovené zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“).

Od 1. januára 2019 je zákon č. 553/2003 Z. z. novelizovaný, a to zákonom č. 318/2018 Z. z., ktorým sa s účinnsťou od 1. januára 2019 mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V článku sa budeme zaoberať platom riaditeľa školy z pohľadu kompetencie jeho určenia, jeho jednotlivými zložkami, ich nárokovateľnosťou a nenárokovateľnosťou, výškou a podmienkami na ich priznanie so zameraním na riaditeľov škôl, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. vrátane jeho novely účinnej od 1. januára 2019.

Článok má tieto časti:

 1. Pôsobnosť zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práve vo verejnom záujme
 2. Kompetencia na určenie platu
 3. Plat a funkčný plat

  3.1. Zložky platu a funkčného platu

  3.2. Funkčný plat riaditeľa

 4. Určenie platu

  4.1. Pracovná trieda

  4.1.1. Zaraďovanie riaditeľov škôl do platových tried

  4.2. Jednotlivé zložky funkčného platu riaditeľa školy

  4.2.1. Príplatok za riadenie

  4.2.2. Príplatok za zastupovanie

  4.2.3. Osobný príplatok

  4.2.4. Príplatok za zmennosť

  4.2.5. Príplatok za výkon špecializovanej činnosti

  4.2.6. Kreditový príplatok

  4.2.7. Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla

  4.2.8. Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca

  4.2.9. Príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

  4.2.10. Príplatok za praktickú prípravu

  4.3. Zložky platu riaditeľa školy, ktoré nie sú funkčným platom

 5. Ochrana údajov o plate

 6. Ostatné nároky riaditeľa školy

1. Pôsobnosť zákona č. 553/2003 Z. z.

Vecná pôsobnosť zákona je vymedzená v § 1 zákona č. 553/2003 Z. z. Uvedený zákon sa vzťahuje na všetky školy a školské zariadenia, ak v zákone nie je ustanovené inak. Nevzťahuje sa na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, v zriaďovateľskej pôsobnosti inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, t. j. na súkromné základné školy a súkromné stredné školy, ak súkromná základná škola a súkromná stredná škola, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.

Taktiež sa zákon č. 553/2003 Z. z. nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení, ak cirkevná alebo súkromná základná umelecká škola, materská škola, jazyková škola a školské zariadenie pri odmeňovaní postupujú podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.

Teda v prípade, ak uvedené súkromné školy a uvedené cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia postupujú pri odmeňovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa podnikovej kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých majú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce, zákon č. 553/2003 Z. z. sa na odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov nevzťahuje. V takomto prípade plat pedagogickým zamestnancom, vrátane platu riaditeľa školy, neurčujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z., ale určia im tzv. „zmluvný plat“. Podniková kolektívna zmluva alebo vnútorný predpis, v ktorých má škola upravené podmienky odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov, musí v tomto prípade obsahovať aj kritériá na odmeňovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov tak, že plat pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca určený podľa podnikovej kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu nesmie byť nižší ako platová tarifa podľa zákona č. 553/2003 Z. z. zodpovedajúca kariérovému stupňu, v ktorom je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Plat riaditeľa školy 2019

 1. Pôsobnosť zákona č. 553/2003 Z. z.
 2. Kompetencia na určenie platu
 3. Plat a funkčný plat
 4. Určenie platu
 5. Ochrana údajov o plate
 6. Ostatné nároky riaditeľa školy

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Jarmila Szabová

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

06.02.2019