Plat riaditeľa školy 2019

Odmeňovania riaditeľov škôl je ustanovené zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Od 1. septembra 2019 je zákon novelizovaný dvakrát.

Image43897

OBSAH:

 1. Pôsobnosť zákona č. 553/2003 Z. z.
 2. Kompetencia na určenie platu 
 3. Plat a funkčný plat

  3.1 Zložky platu a funkčného platu

  3.2 Funkčný plat riaditeľa

 4. Určenie platu

  4.1 Pracovná trieda

        4.1.1 Zaraďovanie riaditeľov škôl do platových tried

  4.2 Jednotlivé zložky funkčného platu riaditeľa školy

        4.2.1 Príplatok za riadenie

        4.2.2 Príplatok za zastupovanie

        4.2.3 Osobný príplatok

        4.2.4 Príplatok za zmennosť

        4.2.5 Príplatok za výkon špecializovanej činnosti

        4.2.6 Kreditový príplatok

        4.2.7 Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla

        4.2.8 Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca

        4.2.9 Príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

        4.2.10 Príplatok za praktickú prípravu

  4.3 Zložky platu riaditeľa školy, ktoré nie sú funkčným platom

 5. Ochrana údajov o plate
 6. Ostatné nároky riaditeľa školy

Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane odmeňovania riaditeľov škôl je ustanovené zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“).

Od 1. januára 2019 je zákon č. 553/2003 Z. z. novelizovaný, a to zákonom č. 318/2018 Z. z. ,ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2019 mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1. septembra 2019 je zákon č. 553/2003 Z. z. novelizovaný dvakrát a to časťou III zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 224/2019 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2019 mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V článku sa budeme zaoberať platom riaditeľa školy z pohľadu kompetencie jeho určenia, jeho jednotlivými zložkami, ich nárokovateľnosťou a nenárokovateľnosťou, výškou a podmienkami na ich priznanie so zameraním na riaditeľov škôl, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. vrátane jeho noviel účinných v roku 2019.

2. Kompetencia na určenie platu

Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktoré v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene a majú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, je zamestnancom školy alebo školského zariadenia. Teda aj riaditeľ školy s právnou subjektivitou je zamestnancom školy, v ktorom je riaditeľom, a vzťahujú sa naňho všetky vnútorné predpisy školy tak ako na ostatných zamestnancov školy. To znamená, že pri určovaní platu riaditeľovi sa zohľadňujú všetky vnútorné predpisy školy týkajúce sa platových podmienok zamestnancov školy.

Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. vedúcemu zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, určí plat podľa § 4 zákona ten, kto ho do funkcie ustanovil, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Riaditeľov škôl vymenúva do funkcie a určuje im plat zriaďovateľ, v prípade škôl, ktorých zriaďovateľom je obec, samosprávny kraj a okresný úrad v sídle kraja, je to starosta obce, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta okresného úradu v sídle kraja (v rámci zjednodušenia ďalej len „starosta“). To znamená, že plat riaditeľovi školy neurčuje obecné zastupiteľstvo, resp. mestské zastupiteľstvo, ale určenie platu riaditeľa školy patrí do výlučnej kompetencie starostu. Uvedené platí v prípade určenia platu riaditeľovi školy bez právnej subjektivity a aj v prípade určenia platu riaditeľovi školy s právnou subjektivitou. Starosta podpisuje riaditeľovi školy v tomto prípade aj oznámenie o výške a zložení funkčného platu, nie však za zamestnávateľa, ale vo svojom mene. V prípade škôl bez právnej subjektivity je zriaďovateľ zároveň aj zamestnávateľom zamestnancov tejto školy vrátane riaditeľa školy a plat riaditeľovi určuje a aj podpisuje ako zamestnávateľ.

Aj podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky podľa osobitného predpisu, t. j. podľa Zákonníka prácev pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti podľa osobitného predpisu, t. j. podľa zákona č. 553/2003 Z. z., prípadne podľa Zákonníka práce pri školách, ktoré nepostupujú pri odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Podľa § 43 Zákonníka práce jednou z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy sú mzdové podmienky. Teda podľa § 43 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce je mzda podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy, ktorá sa uvádza v pracovnej zmluve zamestnanca. Podľa § 29 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. sa však ustanovenie § 43 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, podľa ktorého sú mzdové podmienky podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy, na zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z., nevzťahuje. To znamená, že mzda sa zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme, a teda ani riaditeľom škôl v pracovnej zmluve neuvádza.

Z tohto dôvodu § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. ukladá zamestnávateľom, v prípade riaditeľov škôl zriaďovateľom, povinnosť písomne oznámiť riaditeľovi výšku a zloženie funkčného platu. To znamená, že zamestnávatelia, resp. zriaďovatelia sú povinní vyhotoviť riaditeľovi školy pri ustanovení do funkcie aj „oznámenie o výške a zložení funkčného platu“. Túto povinnosť majú pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri prípadnej zmene druhu práce, a to aj v prípade, ak by sa plat riaditeľa v takomto prípade nemenil, tiež pri každej úprave funkčného platu. Do oznámenia o výške a zložení funkčného platu uvádza kariérový stupeň riaditeľa a môže uviesť aj zaradenie do kariérovej pozície, ktorou je v tomto prípade „riaditeľ školy“.

 

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie aj s prílohami nájdete tu:

Plat riaditeľa školy 2019

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

05.09.2019