Plat starostu 2021

Príspevok rozoberá výkon funkcie starostu, plat starostu a jeho určenie, odstupné a dovolenku starostu, cestovné náhrady starostu. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.

Image55310

OBSAH:

 1. Výkon funkcie starostu

 2. Plat starostu a jeho určenie

 3. Odstupné

 4. Iné náležitosti a požitky spojené s výkonom funkcie starostu

 5. Zástupca starostu

Starosta obce (ďalej aj len ako „starosta“) je popri obecnom zastupiteľstve druhým z orgánov obce (§ 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ďalej aj len ako „zákon o obecnom zriadení“) voleným v priamych voľbách a je predstaviteľom obce, jej najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym orgánom (§ 13 ods. 1 a § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení). Zároveň funkcia starostu je platená, kedy starosta za výkon svojej funkcie dostáva plat hradený z verejných prostriedkov. Platové pomery starostov obcí sú pomerne stručne upravené zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, pričom na niektoré inštitúty (dovolenka, cestovné náhrady, zabezpečenie stravovania a pod.) sa primerane použijú aj ustanovenia iných zákonov.

1. Výkon funkcie starostu

Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu vzniká dňom zloženia sľubu a zaniká dňom zloženia sľubu novozvoleného starostu (§ 13 ods. 1 zákona o obecnom zriadení). Zákon o obecnom zriadení (§ 13 ods. 3) priamo ustanovuje, s ktorými ďalšími funkciami je nezlučiteľná funkcia starostu:

 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, s výnimkou, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie starostu,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona (napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry).

Ďalšie obmedzenia súbehu niektorých funkcií, zamestnaní a činností upravuje ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Starosta sa počas výkonu funkcie na účely tvorby a použitia sociálneho fondu a na účely zabezpečovania stravovania a prispievania na stravovanie posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere. Obec na uvedené účely voči starostovi vystupuje ako zamestnávateľ.

2. Plat starostu a jeho určenie

Starostovi patrí plat odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Za deň zloženia sľubu patrí plat aj jeho predchodcovi, pretože v uvedený deň vykonával funkciu starostu až do zloženia sľubu novozvoleného starostu.

Plat starostu je určený v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce zisteného na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom podľa počtu obyvateľov sa starostovia zaraďujú do deviatich platových skupín, ktoré sú spolu s násobkami určené nasledovne:

1.

 

 

do

500 obyvateľov

1,65-násobok

2.

od

501

do

1 000 obyvateľov

1,83-násobok

3.

od

1 001

do

3 000 obyvateľov

2,20-násobok

4.

od

3 001

do

5 000 obyvateľov

2,41-násobok

5.

od

5 001

do

10 000 obyvateľov

2,60-násobok

6.

od

10 001

do

20 000 obyvateľov

2,81-násobok

7.

od

20 001

do

50 000 obyvateľov

3,21-násobok

8.

od

50 001

do

100 000 obyvateľov

3,54-násobok

9.

nad

 

 

100 000 obyvateľov

3,98-násobok

Takto zistený plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Spomínané štatistické údaje o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve je možné nájsť na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky (www.statistics.sk, prípadne priamy link na zverejnené potvrdenie o výške priemernej mesačnej mzdy na konkrétny rokhttps://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/afbe787d-069c-4e51-a229-d19a7b2c1d3e/Priemerna_mesacna_mzda_zamestnanca_hospodarstva_v_roku_2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nw1ExV.&CVID=nw1ExV.&CVID=nw1ExV). Štatistické údaje o výške priemernej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok sú dostupné až s niekoľkomesačným oneskorením (v praxi obvykle v priebehu marca nasledujúceho roka), avšak starostovi sa zvýšený plat prizná spätne s účinnosťou k 1. 1. aktuálneho kalendárneho roka.

Príklad č. 1:

Starostovi obce s počtom obyvateľov 900 (k 31. 12. 2020) sa pre rok 2021 plat vypočíta nasledovne:

133 € (priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2020) x 1,83 (násobok pre obec s počtom obyvateľov od 501 do 1 000) = 2074 € (pred zaokrúhlením 2073,39 €).

Plat starostu by malo na ustanovujúcom zasadnutí (teda prvom po komunálnych voľbách) určiť obecné zastupiteľstvo, ktoré ho môže zvýšiť až o 60 %. V prípade, ak obecné zastupiteľstvo o plate starostu nerozhodne (neprijme uznesenie), patrí starostovi základný plat podľa zákona (súčin priemernej mzdy a násobku podľa počtu obyvateľov).

 

Príspevok je v skrátenom znení, celé znenie:

Plat starostu 2021

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

06.04.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.