Podopatrenie 7.4 Banskobystrický geomontánny park

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Banskobystrický geomontánny park vyhlasuje výzvu zameranú na: 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Banskobystrický geomontánny park (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy: 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_089/7.4/2

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Formálne náležitosti

Program: 309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020

Názov opatrenia stratégie:

Názov podopatrenia PRV: 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Primárna fokusová oblasť: 14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Sekundárna fokusová oblasť 14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach predominantná:

3A. Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodárskopotravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií

5C. Uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky

6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest

P4. Obnovovať, chrániť a posilňovať ekosystémy v poľnohospodárstve a lesníctve

Sekundárna fokusová oblasť doplnková:

Schéma pomoci de minimis:

Fond: EAFRD - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Vyhlasovateľ

Názov MAS: Banskobystrický geomontánny park
Adresa MAS: Námestie SNP 13, 97613 Slovenská Ľupča

Dĺžka trvania a typ výzvy

Typ výzvy: Uzavretá

Dátum vyhlásenia: 31. 5. 2019

Dátum uzavretia: 7. 10. 2019

Kritériá oprávnenosti

Oprávnené miesta realizácie v území OP: Baláže, Brusno, Dolný Harmanec, Dúbravica, Hiadeľ, Kordíky, Ľubietová, Lučatín, Medzibrod, Moštenica, Motyčky, Oravce, Podkonice, Pohronský Bukovec, Poniky, Povrazník, Riečka, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Strelníky, Špania Dolina, Turecká

Oprávnená Právna forma žiadateľa: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Platobná agentúra zriadená podľa doterajších zákonov je platobnou agentúrou podľa zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov. Platobná agentúra je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet MP SR.