Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 1. júla 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.

Cieľom pomoci, poskytovanej podľa tejto výzvy, je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry.

Zameranie: výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 1. 7. 2019

Dátum uzavretia: 1. 10. 2019

Oprávnení žiadatelia: obec, VÚC a nimi zriadené organizácie

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu vyčlenených na výzvu je 500 000 EUR.

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu: 95 % dotácie zo štátneho rozpočtu a 5 % vlastné zdroje žiadateľa.

Najnižšia výška dotácie: 2 500 EUR

Najvyššia výška dotácie: 5 000 EUR

Predloženie žiadosti:
Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie spolu so všetkými prílohami vykonávateľovi iba v elektronickej forme v zmysle podmienok definovaných v tejto výzve. Žiadateľ predkladá vyplnený formulár žiadosti, vrátane všetkých povinných príloh k žiadosti (originály príloh, resp. overené kópie dokumentov), prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy, ktoré musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom, alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Do predmetu správy je potrebné uviesť kód výzvy, t. j. č.: 18409/2019-4210-36886.

Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Tel. ústredňa: 02/48 54 11 11
Webové sídlo: www.mhsr.sk

Vykonávateľ:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

Tel: číslo: 0908 988 926
E-mail: stanice@siea.gov.sk
Webové sídlo: www.siea.sk

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov, energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú efektívnosť, teplárenstvo a plynárenstvo, dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, nerudných surovín a rádioaktívnych surovín...

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.