Podpora inovatívnych projektov v Slovenskej republike v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií uplatniteľných v praxi

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejňuje výzvu v Slovenskej republike v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií uplatniteľných v praxi.

Výzva SRIN č. 6/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu inovatívnych projektov v Slovenskej republike Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa:

 • zákona č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“);
 • uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 528 z 28. novembra 2018 k Návrhu inštitucionálneho zabezpečenia slovenskej inovačnej diplomacie;
 • schémy podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií v Slovenskej republike (schéma pomoci de minimis)) DM – 19/2018 (ďalej len „schéma“);

vyhlasuje:

 „výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu inovatívnych projektov v Slovenskej republike v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií  uplatniteľných v praxi (ďalej len „výzva“)

Označenie výzvy

SRIN č. 6/2021

Dĺžka trvania výzvy

Dátum vyhlásenia výzvy

12.08.2021

Termín na podanie žiadostí

12.10.2021

1. Účel poskytnutia dotácie

Dotáciu možno poskytnúť v súlade s § 3 ods. 2 písm. a), b) a ods. 3 písm. a) zákona o poskytovaní dotácií) ako aj v súlade so schémou pomoci de minimis na:

 1. tvorbu investičných platforiem a podporu inovatívnych projektov realizovaných v rámci vytvorených investičných platforiem,
 2. podporu inovatívnych projektov využívajúcich hybridné modely financovania,
 3. mikrogranty na realizáciu lokálnych iniciatív a projektov zameraných na implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Hlavným zámerom výzvy je  podporiť projekty pôsobiace predovšetkým v nasledovných oblastiach:

 • Experimentálny vývoj a inovácie,
 • Priemysel pre 21. storočie,
 • Inteligentné inovácie,
 • Sociálne inovácie,
 • Práca 4.0,
 • Akceleračné a študijné programy a 
 • projekty na tvorbu investičnej platformy v Slovenskej republike a ich prepojenie v podobe spolupráce oprávnených žiadateľov (kapitola 3 tejto výzvy) so zahraničnými subjektami alebo  partnermi predovšetkým na aktivity:

Aktivita 1:  výber akcelerátorov v Slovenskej Republike, ktorí zabezpečia podporu inovatívnych riešení, úspešnú prípravu projektu vrátane odporúčaní  pre úspešnú realizáciu projektu) (napr. potrebného transferu know-how, projektového plánu,  tvorby biznis modelu, inovatívnych riešení vrátane vytvárania aktívnych partnerstiev a iných inovatívnych riešení) a prepojenie subjektov oprávnených v zmysle zákona o poskytovaní dotácii a schémy (prepojenie viacerých subjektov výroba, služby a priemysel) vrátene prepojenia so zahraničnými subjektami.)

Aktivita 2: inovačné projekty , ktorých úroveň inovácie) dosahuje stupeň TRL 3- 6, a pri ktorých ide o  vzájomné prepojenie subjektov výskumného prostredia oprávnených v zmysle zákona o poskytovaní dotácií (resp. kapitola 3 tejto výzvy) formou  znalostných a investičných platforiem alebo formou inovačných zoskupení) a ich následné prepojenie s partnerom z aplikačnej praxe (prepojenie výroby, služieb a priemyslu) ako aj so zahraničnými subjektami alebo partnermi.

Aktivita 3: projekty zamerané na realizáciu lokálnych iniciatív a projektov zameraných na implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj) a podporu technologických, digitálnych a sociálnych inovácií) napr. na podporu podnikavosti vo vzdelávaní v súlade s národnými prioritami implementácie Agendy 2030 vrátane rozvoja stupňa inovácie a ľudských zdrojov s osobitným zreteľom na riešenie podpory aj marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“).

2. Vyhlasovateľ výzvy, gestorský útvar výzvy a poskytovateľ a vykonávateľ dotácie

Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. Gestorským útvarom je Sekcia riadenia investícií (ďalej len „SRIN“), odbor finančných nástrojov. Poskytovateľom a vykonávateľom dotácie a schémy je ministerstvo.

3. Oprávnení žiadatelia

 Pre účely dotácie sú oprávnení žiadatelia mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) na realizáciu oprávneného projektu. Pre účely výzvy sa výklad MSP riadi Prílohou I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení.)

Oprávneným žiadateľom podľa § 4 zákona o poskytovaní dotácií (ďalej len „žiadateľ“) na účely tejto výzvy je:

 • právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky;
 • občianske združenie alebo nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky;
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecné prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky;
 • záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky;
 • fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania na území Slovenskej republiky;
 • základná škola alebo stredná škola so sídlom na území Slovenskej republiky;
 • vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky;
 • rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa;
 • právnická osoba zriadená osobitnými predpismi), pričom takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného predpisu poskytnuté prostriedky z rozpočtu verejnej správy[14].

Žiadateľ sa považuje za oprávneného príjemcu (ďalej len „príjemca“) odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“).

4. Podmienky poskytnutia dotácie

 • dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe žiadosti, ktorá bola podaná v súlade s podmienkami tejto výzvy;
 • na poskytnutie dotácie nie je právny nárok;
 • oprávnený žiadateľ môže na základe výzvy predložiť len jednu žiadosť a len na jednu oprávnenú aktivitu, v opačnom prípade budú vylúčené všetky jeho žiadosti;

Dotácia sa poskytne podľa zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom a oprávneným subjektom, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 7 tejto výzvy.

4.1. Podmienky pre žiadateľa

 • Základnou formálnou podmienkou poskytnutia dotácie je registrácia žiadateľa cez link) na webe MIRRI SR a následné vytlačenie a podpísanie registračného formulára, ktorého podpis  a zaslanie plní úlohu žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), bližšie inštrukcie v kapitole 8 tejto výzvy.
 • Dotáciu) možno poskytnúť v súlade s podmienkami výzvy.
 • Pomoc a dotáciu možno poskytnúť len po splnení podmienok oprávnenosti podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa schémy.
 • Takáto žiadosť musí byť podpísaná v zmysle § 13 ods. 1 Obchodného zákonníka  oprávnenou osobou) (ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, koná osobne alebo za neho koná zástupca, a ak ide o právnickú osobu koná štatutárnym orgánom alebo za ňu koná zástupca)
 • Žiadateľ na základe výzvy môže predložiť len jednu žiadosť.)
 • Na poskytnutie pomoci a dotácie podľa výzvy nie je právny nárok.
 • Žiadosť vrátane príloh je možné predložiť len v termíne určenom poskytovateľom.
 • Pôsobenie žiadateľa na slovenskom trhu minimálne 1 rok.
 • Preukázanie minimálne 2 projektov realizovaných v oblasti inovatívnych projektov zameraných na podporu a rozvoj  spoločnosti alebo na podporu podnikateľského ako aj neziskového sektora a ich inovatívnych projektov alebo projektov obsahujúcich určité úrovne TRL pripravenosti technológie.

 • Odborné skúsenosti  minimálne v jednej z nasledovných oblastí:

realizácia projektov experimentálneho vývoja a inovácií;

aplikácia a testovanie výsledkov vo vývoji a inováciách uplatniteľných v praxi;

príprava a realizácia akceleračných programov;  

zakladania investičných platforiem, inovačných zoskupení, transferu know-how v téme inovácií;

vytváranie aktívnych partnerstiev k projektu v spolupráci s domácim alebo zahraničným prostredím s prioritnou orientáciou na spoločenský dopad, ktorého cieľom je kvalitatívna zmena spoločnosti na dosiahnutie dlhodobo udržateľného rozvoja spoločnosti;

skúsenosti s prípravou projektov, ktorých cieľom je podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike so zameraním na vytváranie aktívnych partnerstiev v spolupráci s domácim alebo zahraničným prostredím s prioritnou orientáciou na spoločenský dopad v súlade s národnými prioritami  implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj;

schopnosť pripraviť a realizovať  oprávnený projekt, ktorého obsahom budú tematické prednášky v oblasti výzvy, workshopy, stretnutia s úspešnými podnikateľmi, individuálne odborné poradenstvo a príprava projektov v prípade integrácie akcelerátorov pre spoluprácu so zahraničnými partnermi a pod.;

skúsenosť s hodnotením a výberom inovatívnych projektov/spoločností. Schopnosť odprezentovať a obhájiť inovatívny projekt v slovenskom alebo anglickom jazyku.

5. Disponibilný objem finančných prostriedkov v rámci výzvy a celkový rozpočet oprávneného projektu

5.1.Disponibilný objem finančných prostriedkov v rámci výzvy

Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je vo výške     1 100 000,- EUR.

5.2.Celkový rozpočet pre oprávnený projekt je

 • minimálna výška dotácie na jeden projekt je 30 000 EUR
 • maximálna výška dotácie na jeden projekt je 100 000 EUR

Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 95 %.

Celkový rozpočet pre oprávnený projekt pozostáva:

a)      z dotácie od poskytovateľa  na financovanie nákladov súvisiacich s oprávneným projektom;

b)      z vlastných zdrojov žiadateľa alebo z iných zdrojov minimálne vo výške 5%) z celkového rozpočtu oprávneného projektu.

6. Oprávnené a neoprávnené výdavky projektu

Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky schémy pomoci de minimis a v súlade so zmluvou.

Oprávnené výdavky musia:

 • spĺňať podmienky hospodárnosti (t. j. minimalizácie výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), efektívnosti (t. j. maximalizácie pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelnosti (t. j. nevyhnutnosti pre realizáciu aktivít projektu a priama väzba na ne).
 • byť vzhľadom na všetky okolnosti správne, aktuálne a navzájom sa neprekrývajúce s iným oprávneným výdavkom, na ktorý sa poskytne iná pomoc, grant, či iná forma podpory od akéhokoľvek poskytujúceho orgánu.

Oprávnené výdavky môžu:

 • byť preplatené len jedenkrát,
 • predstavovať aj odmeny a honoráre za vykonanie práce, ktorá je predmetom ochrany autorského práva (školenia, tvorba videí, fotografií, web dizajn, mentoring, tvorba článkov alebo materiálov, licencia za používanie diela, atď.), ak sú obsiahnuté v pracovnej zmluve, ak nie sú, sú oprávneným výdavkom len ak boli uzatvorené na základe autorskej zmluvy v súlade s autorským zákonom v platnom znení,
 • byť náklady na koordinátora projektu, t. j. osobu, ktorá riadi realizáciu projektu, v max. výške 1 000 EUR / mesiac, vrátane príslušných mzdových nákladov (na odvody a dane), a to výlučne na základe:

i. pracovnej zmluvy (jej dodatku) alebo dohody uzatvorenej na základe zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich obdobné pracovné vzťahy alebo

ii. oprávnenia podnikať.

 • byť na nákup hardvéru, pričom celková suma nesmie presiahnuť 50%  z celkovej sumy rozpočtu oprávneného projektu ,
 • kapitálové výdavky.)

Z hľadiska času (v zmysle kapitoly 7 tejto výzvy - Časový rámec projektu) sú oprávnené výdavky, ktoré budú vynaložené od začiatku projektu, a teda odo dňa účinnosti zmluvy po ukončenie projektu a sú preukázateľné originálmi účtovných dokladov (napr. faktúra, výpisy z účtov a pod.) a prípadnou sprievodnou dokumentáciou, pričom tieto doklady sú riadne evidované v účtovníctve alebo daňovej evidencii príjemcu a sú v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi, pričom jednoznačne preukazujú účel použitia.

Neoprávnené výdavky:

V zmysle podmienok poskytovania dotácie podľa § 4 zákona o poskytovaní dotácií dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť okrem účelu podľa osobitného predpisu ani na

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,

b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,

c) úhradu výdavkov na správu žiadateľa,

d) výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu.

Ďalej sú za neoprávnené výdavky v zmysle schémy považované:

a)      úroky z úverov a pôžičiek;

b)      leasing;)

c)      komerčné poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále;

d)     poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane;

e)      výdavky na nákup pozemkov, nehnuteľností a na ich rekonštrukciu;

f)    výdavky na obstaranie, opravu a údržbu dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;

g)   výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku netýkajúce sa výlučne projektu;

h)      prevádzkové výdavky netýkajúce sa výlučne projektu;

i)        daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je príjemca platiteľom DPH;)

j)        iné výdavky netýkajúce sa výlučne projektu.

6.1. Forma a spôsob poskytnutia

Dotácia sa poskytuje z rozpočtu poskytovateľa. Dotácia bude poskytovaná na úhradu oprávnených bežných a kapitálových výdavkov, ktoré vzniknú odo dňa účinnosti zmluvy.

7. Časový rámec projektu

Časový rámec na čerpanie prostriedkov pre oprávnený projekt je maximálne tri  mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,  realizácia projektu môže prebiehať do 31.3.2022 a kapitálové výdavky je možné financovať do konca roka 2022.

8. Forma a spôsob podanie žiadosti o poskytnutie dotácie

8. 1. Registračný formulár

Základnou formálnou podmienkou poskytnutia dotácie je registrácia žiadateľa na webe) ministerstva. Žiadateľ pri vypĺňaní registračného formulára postupuje v zmysle prílohy č. 6 Príručka  pre žiadateľa. V prípade podania žiadosti v elektronickej podobe žiadateľ vygenerovaný formulár registrácie) v pdf. formáte uloží pre ďalšie spracovanie a vloží cez elektronickú schránku slovensko.sk. V prípade, ak žiadateľ bude podávať žiadosť v listinnej podobe, vygenerovaný formulár registrácie vytlačí a podpíše (modrým perom).

8. 2. Žiadosť

Žiadateľ môže predložiť žiadosť spolu s prílohami v listinnej podobe do podateľne poskytovateľa alebo v elektronickej podobe prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).

8. 3. Postup predkladania žiadosti

Termín podania úplnej elektronickej žiadosti cez www.slovensko.sk,  ako aj v listinnej podobe  je najneskôr do 12. 10. 2021, do 23:59 hod.. V prípade podania v listovej podobe je rozhodujúci dátum podania listovej zásielky.

Postup predkladania žiadosti v elektronickej podobe po vygenerovaní registračného formulára:

1. Žiadateľ sa prihlási cez www.slovensko.sk do svojej elektronickej schránky.

2. Po prihlásení si vyberie službu Všeobecná agenda, zvolí adresáta (poskytovateľa služby) ministerstvo,) do predmetu uvedie „Výzva SRIN č. 06/2021_Obchodné meno/Názov_IČO.

3. Do príloh vloží v pdf. formáte vygenerovaný registračný formulár (vygenerovaný z linku na webe) ministerstva). Taktiež vkladá ďalšie požadované prílohy v zmysle výzvy (a to vo formáte pdf. ako aj v pôvodnom formáte prílohy napr. v prípadne xls. súboru aj v pôvodnom xls. formáte, to platí aj pre doc. a iné).

4. Do textu uvedie názov Projektu.

5. Žiadateľ uzavrie elektronický dokument potvrdením tlačidla  „Podpísať“.

Postup predkladania žiadosti v listinnej podobe po vygenerovaní a vytlačení registračného formulára:

1. Žiadateľ zosumarizuje požadované podklady k žiadosti na kontrolnom zozname (ďalej len „checklist“) pre žiadateľa – príloha č. 10 výzvy, samotnú žiadosť – t. j.  podpísaný registračný formulár sa po podpise stáva žiadosťou; ďalej prílohy a iné požadované podklady resp. sprievodnú dokumentáciu vloží do obálky a zasiela na adresu poskytovateľa uvedenú nižšie.

2. V prípade, že žiadateľ odosiela podklad len v listinnej podobe, je nevyhnutné okrem vyplnenia registračného formulára odoslať všetky podklady vo formáte pdf. resp. napr. v prípade xls. súboru aj v pôvodnom xls. formáte, a to na adresu financujprojekt@mirri.gov.sk, a to najneskôr do termínu podania žiadosti, ktorý je uvedený vyššie (8.3. Postup predkladania žiadosti).

3. Žiadosť, prílohy a sprievodná dokumentácia sa predkladá v slovenskom jazyku.

4. Žiadosť ako aj povinné prílohy žiadosti musia byť vyplnené vo všetkých častiach presne, jednoznačne, zrozumiteľne a podpísané štatutárnym orgánom alebo oprávnenou osobou žiadateľa a doručené poskytovateľovi do termínu uvedeného vo  výzve.

Adresa doručenia:

1. Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s prílohami v listinnej podobe na adresu poskytovateľa:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

sekcia riadenia investícií

odbor finančných nástrojov

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

2. Žiadosť v listinnej podobe je možné doručiť na vyššie uvedenú adresu jedným z nasledovných spôsobov:

- osobne v pracovné dni do podateľne poskytovateľa v čase úradných hodín:

pondelok - štvrtok: 9:00 - 11:30 hod. a 12:30 - 14:30 hod.,

piatok: 9:00 - 11:30 hod. a 12:30 - 14:00 hod.

- doporučenou poštou,

- kuriérskou službou.

Uzavretú obálku so žiadosťou a požadovanými prílohami je potrebné označiť názvom
„Výzva SRIN č.6/2021 - neotvárať“.

Za včas doručenú žiadosť sa bude považovať žiadosť, ktorá bude doručená do podateľne poskytovateľa do termínu určenom na predkladanie žiadostí.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.