Podpora mladých vedeckých pracovníkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov s označením MVP 2019.

Zámery a ciele verejnej výzvy

Hlavným zámerom výzvy pre mladých vedeckých pracovníkov je podporiť ich zapojenie sa do riešenia projektov výskumu a vývoja, a zároveň podporiť ich zapojenie do publikačnej činnosti výsledkov výskumu a vývoja. Hlavným cieľom výzvy pre mladých vedeckých pracovníkov je zvýšenie atraktívnosti ich vedeckej kariéry.

Všeobecné informácie o verejnej výzve

Minimálny objem finančných prostriedkov určený na výzvu je 100 000 EUR. Maximálny objem finančných prostriedkov určený na výzvu bude závisieť od disponibilných finančných prostriedkov APVV v roku 2019. Agentúra bude na svojej internetovej stránke www.apvv.sk priebežne informovať o stave finančných prostriedkov určených na výzvu.

Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou paušálnej refundácie oprávnených nákladov vynaložených v roku 2019 na mladého vedeckého pracovníka, a to minimálne vo výške 3 000 EUR a maximálne vo výške 5 000 EUR.

Podpora je určená všetkým sektorom výskumu a vývoja v zmysle § 7 zákona č. 172/2005 Z. z. Oprávnenými sú žiadatelia, ktorí majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoja v zmysle § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. Žiadateľ v žiadosti jednoznačne definuje výskum a vývoj výberom odboru vedy a techniky z číselníka. 

Žiadatelia berú na vedomie, že sú povinní zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov. Žiadateľ súčasne berie na vedomie, že agentúra je v rozsahu a na základe zákona č. 172/2005 Z. z. oprávnená spracovať osobné údaje žiadateľa a mladého vedeckého pracovníka.

Kritéria pre mladých vedeckých pracovníkov

Oprávnenými sú mladí vedeckí pracovníci, ktorí spĺňajú všetky štyri všeobecné kritériá:

  1. mladý vedecký pracovník v roku 2019 dovŕši najviac 35 rokov;
  2. mladý vedecký pracovník najneskôr v roku 2018 úspešne obhájil dizertačnú prácu;
  3. mladý vedecký pracovník je v roku 2019 interným zamestnancom žiadateľa, v mene ktorého žiada o refundáciu nákladov;
  4. mladý vedecký pracovník v roku 2019 prostredníctvom žiadateľa preukázateľne vynaložil výzvou stanovené oprávnené náklady súvisiace s jeho vedeckým zameraním, ktoré boli hradené z vlastných zdrojov žiadateľa.


Oprávnenými sú mladí vedeckí pracovníci, ktorí zároveň spĺňajú obidve odborné kritériá:

e) mladý vedecký pracovník bol autorom, resp. spoluautorom buď minimálne jedného výstupu v rámci kategórií 1.01 až 1.02 uvedeného vo formulári VPP za rok 2018 v rámci všeobecnej výzvy, alebo minimálne dvoch výstupov v rámci kategórií 1.06 až 1.07 uvedených vo formulári VPP za rok 2018 všeobecnej výzvy;

f) mladý vedecký pracovník je v roku 2019 buď zodpovedným riešiteľom minimálne jedného projektu všeobecnej výzvy, ktorého riešenie nebolo odborovou radou pozastavené, zastavené, resp. vyhodnotené na nedostatočnej úrovni, alebo menovitým členom riešiteľského kolektívu minimálne v dvoch projektoch všeobecnej výzvy, ktorých riešenie nebolo odborovou radou pozastavené, zastavené, resp. vyhodnotené na nedostatočnej úrovni.

V prípade nesplnenia ktoréhokoľvek z uvedených kritérií, bude podaná žiadosť vyradená.

Predkladanie žiadostí

Žiadosti sa prekladajú na adresu agentúry uvedenú na internetovej stránke www.apvv.sk. Lehota na predkladanie žiadostí je od 31. mája 2019 do 30. septembra 2019. Lehota na predkladanie žiadostí je zachovaná, ak sa žiadosť posledný deň lehoty podá orgánu, ktorý má povinnosť ju doručiť. Agentúra oznámi prípadné uzavretie výzvy pred koncom lehoty na predkladanie žiadostí, z dôvodu vyčerpania disponibilných finančných prostriedkov, na svojej internetovej stránke www.apvv.sk.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.