Podpora spoločných projektov medzi organizáciami v SR a v Číne

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládami Slovenskej republiky a Čínskej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. 02. 1997 v Pekingu a Memorandom o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a techniky Čínskej ľudovej republiky o spoločnom financovaní projektov výskumu a vývoja podpísaným 27. 11. 2017 v Bratislave vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

Zámery a ciele verejnej výzvy

V rámci verejnej výzvy SK-CN 2021 možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

 • príprava spoločných medzinárodných projektov;
 • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
 • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
 • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
 • zbieranie výskumných materiálov;
 • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Žiadateľ bude v predloženej žiadosti sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí. Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.

Špecifické podmienky verejnej výzvy

 1. Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie hodnotenia a riešenia projektov podporených v tejto výzve bude maximálne 150 000 EUR.
 2. Financovanie projektov je podmienené schválením požadovanej výšky prostriedkov štátneho rozpočtu pre agentúru v rámci štátneho rozpočtu SR v Národnej rade SR a následne jeho rozpísaním z kapitoly MŠVVaŠ SR pre agentúru.
 3. Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 12 000 EUR na celú dobu riešenia a maximálne 6 000 EUR na kalendárny rok projektu.
 4. Jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v danej výzve len v jednej predloženej žiadosti. V prípade podania viacerých žiadostí s tým istým zodpovedným riešiteľom agentúra vyradí všetky tieto žiadosti ako neoprávnené z ďalšieho posudzovania. Zodpovedný riešiteľ je výhradne osoba, ktorá má pracovnoprávny vzťah so žiadateľom.
 5. Riešiteľská kapacita žiadneho riešiteľa nesmie v súčte prekročiť 2 000 hodín za rok na riešenie projektov v rovnakom čase bez ohľadu na zdroj podpory, resp. poskytovateľa finančných prostriedkov.
 6. Výzva SK-CN 2021 nestanovuje limit na plánovanú minimálnu ročnú riešiteľskú kapacitu pre žiadneho riešiteľa. Ročná riešiteľská kapacita zodpovedného riešiteľa nesmie byť v jednotlivých rokoch 0 hodín. Pre zvyšných menovitých členov riešitelského kolektívu platí, že celková riešiteľská kapacita nesmie byť 0 hodín.
 7. Zodpovedný riešiteľ musí byť registrovaný v jednej z uvedených vedeckých databáz (WoS – Web of Science, Scopus alebo ORCID) a disponovať svojim jedinečným SK-CN 2021, Úplné znenie verejnej výzvy, 3/6 identifikátorom v jednej z týchto databáz. Tento údaj sa uvedie v predkladanej žiadosti.
  Nesplnenie tejto podmienky má za následok vyradenie žiadosti.
 8. Žiadateľ berie na vedomie, že vo vzťahu k svojim riešiteľom je povinný zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o OOÚ). Žiadateľ ďalej berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov riešiteľov zo strany agentúry je nevyhnutné v zmysle § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. Agentúra bude v zmysle uvedeného ustanovenia podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona o OOÚ spracúvať osobné údaje o riešiteľoch v rozsahu definovanom v žiadosti (Príloha 4 Úplného znenia verejnej výzvy). V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, ktorej zmluvnou stranou bude žiadateľ, je spracúvanie týchto osobných údajov riešiteľov zo strany agentúry nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona
  o OOÚ.
 9. Agentúra v tejto výzve neposkytuje kapitálové prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.
 10. Ďalšie náklady spojené s riešením projektu hradené z prostriedkov agentúry sú stanovené na minimálnu výšku 100 EUR, a zároveň nesmú prekročiť 30 % z celkových nákladov na riešenie projektu poskytnutých agentúrou v jednotlivých rozpočtových rokoch.
 11. Pre nepodnikateľské subjekty môže agentúra poskytnúť finančné prostriedky na riešenie projektu až do výšky 100 % nákladov.
 12. Pre podnikateľské subjekty sa poskytovanie finančných prostriedkov agentúrou riadi zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
 13. Zodpovedný riešiteľ projektu financovaného z prostriedkov agentúry, ktorý získal po skončení riešenia projektu verejnej výzvy hodnotenie s označením „projekt bol
  vyriešený na nedostatočnej úrovni“, nemôže byť zodpovedným riešiteľom v žiadostiach podaných v rámci verejných výziev agentúry v danom roku a po dobu ďalších 3 kalendárnych rokov od roku, v ktorom bola príjemcovi podpory a zodpovednému riešiteľovi doručená od agentúry Záverečná hodnotiaca správa projektu. Lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia takéhoto rozhodnutia príjemcovi podpory. Nesplnenie uvedenej podmienky má za následok vyradenie žiadosti. 
 14. V prípade, ak Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov bola ukončená zo strany APVV odstúpením, výpoveďou alebo Rozhodnutím o zastavení financovania projektu verejnej výzvy z dôvodov príjemcom zavineného porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, nemôže zodpovedný riešiteľ tohto projektu byť zodpovedným riešiteľom v žiadostiach podaných v rámci verejných výziev agentúry v danom roku a po dobu ďalších 3 kalendárnych rokov od roku, v ktorom bola príjemcovi podpory doručená od agentúry výpoveď, odstúpenie alebo Rozhodnutie o zastavení financovania projektu. Lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia takéhoto rozhodnutia príjemcovi podpory. Nesplnenie uvedenej podmienky má za následok vyradenie žiadosti.

Predkladanie žiadostí

Lehota na predkladanie žiadostí je od 19. apríla 2021 do 21. júna 2021.

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk. Elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov sa uzatvorí dňa 21. júna 2021 o 12.00 hodine. Agentúra nezaručuje úspešné odoslanie elektronických formulárov prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov v prípade preťaženia systému alebo odosielania elektronickej verzie žiadosti v posledných hodinách pred uzatvorením systému. Žiadateľ v takomto prípade preberá plnú zodpovednosť za neúspešné odoslanie elektronickej verzie žiadosti. V listinnej podobe sa podávajú výhradne požadované časti žiadosti vygenerované systémom, ktoré sú uvedené v prílohe 1 Úplného znenia výzvy. Žiadateľ je povinný doručiť na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32)
požadované časti žiadosti v lehote najneskôr do 21. júna 2021. Lehota na predkladanie žiadostí je zachovaná, ak sa žiadosť posledný deň lehoty podá orgánu, ktorý má povinnosť ju doručiť. V prípade nesplnenia uvedenej lehoty, bude žiadosť vyradená. 

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.