Poskytnutie preddavku v roku 2020 – overenie základnou finančnou kontrolou

Príspevok rozoberá poskytnutie preddavku na dodávku výkonov a majetku či materiálu, základnú finančnú kontrolu poskytnutia preddavku, a tiež potvrdenie základnej finančnej kontroly.

Image49262

Poskytovanie preddavkov z verejných prostriedkov upravujú rozpočtové pravidlá verejnej správy v ustanovení § 19 ods. 8 až 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte príspevku len zákon č. 523/2004 Z. z.). V súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov finančnou operáciou je príjem, poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy. V prípade preddavkov z rozpočtu organizácie ide o poskytnutie verejných prostriedkov, pričom takéto poskytnutie sa overí len základnou finančnou kontrolou (pozn. autora: to znamená, že sa nevykoná pri poskytovaní preddavku administratívna finančná kontrola). Rovnako sa nevykoná pri prevádzkových dodávateľských preddavkoch administratívna finančná kontrola ani po príchode vyúčtovacej faktúry či obstaraného tovaru, služby, výkonu alebo materiálu.

Poskytnutie preddavku na dodávku výkonov a majetku či materiálu

Poskytnutie preddavku je finančnou operáciou, ale nemožno zabúdať na skutočnosť, že predpokladom na plnenie je písomné dohodnutie poskytnutia preddavku vopred (pred jeho poskytnutím) v zmluve o dodávke výkonov a tovarov (dodávateľsko-odberateľská zmluva). Následne po uzatvorení zmluvy je možné záväzok vyplývajúci zo zmluvy, t. j. preddavok aj realizovať. Preddavok je čiastočná úhrada záväzku pred uskutočnením dohodnutého plnenia. Úhrada vo výške 100 % záväzku pred uskutočnením plnenia (teda vopred) je tiež preddavkom. Po poskytnutí preddavku je nevyhnutné, aby dodávateľ vystavil aj tzv. zúčtovaciu (vyúčtovaciu) faktúru. Kontrolný orgán (subjekt verejnej správy, resp. jeho vnútorná kontrola) overuje finančnou kontrolou alebo auditom vybranú finančnú operáciu alebo jej časť (poskytnutie preddavku) v rozpočte subjektu verejnej správy alebo v rozpočte kapitoly štátneho rozpočtu, ktorú spravuje, vrátane verejných prostriedkov poskytnutých z tohto rozpočtu právnickým osobám a fyzickým osobám, ako i v ďalších právnických osobách.

Ak je potrebné vymôcť preddavok od dodávateľa, napríklad za nedodanie materiálu či diela alebo nedodržanie termínov a podobne, vykoná sa na výzve na vrátenie uhradeného preddavku (zálohy) základná finančná kontrola, pričom tá obsahuje už spomínané vyjadrenie (je potrebné vymáhať).

Základná finančná kontrola poskytnutia preddavku

Poskytnutie preddavku predstavuje dve časti finančnej operácie, a to písomné dohodnutie preddavku v príslušnej zmluve a jej podpis a tiež samotná realizácia záväzku vyplývajúceho zo zmluvy (úhrada preddavku). Následne na tieto skutočnosti je potrebné vykonať aj dve základné finančné kontroly, a to z dôvodu existencie časti finančnej operácie a jej nadväzujúcej časti (samotnej úhrady), základnú finančnú kontrolu právneho úkonu (zmluvy, v ktorej je poskytnutie preddavku písomne dohodnuté) a základnú finančnú kontrolu úhrady záväzku (skutočné vyplatenie preddavku). Finančné operácie alebo ich časti nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia základnou finančnou kontrolou a ak sa zistí, že nie sú v súlade s kritériami súladu podľa ustanovení § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak je potrebné vymôcť preddavok od dodávateľa, napríklad za nedodanie materiálu či diela alebo nedodržanie termínov a podobne, vykoná sa na výzve na vrátenie uhradeného preddavku (zálohy) základná finančná kontrola, pričom tá obsahuje už spomínané vyjadrenie (je potrebné vymáhať).

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení celé znenie:

Poskytnutie preddavku v roku 2020 – overenie základnou finančnou kontrolou

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

29.06.2020